The University of Newcastle, Australia

Thai

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

ทาไมจึงควรมาเรียนที่ศูนย์ภาษาของเรา?

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of Newcastle Language Centre) มีชื่อเสียงเรื่องความยอดเยี่ยมด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและระดับโลก ในแต่ละปี ศูนย์ของเราประสบความสาเร็จในการอบรมนักศึกษาราว 800 คนที่มาจากกว่า 30 ประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผู้ที่มาศึกษาที่นี่มีทั้งนักศึกษาต่างชาติ ผู้ที่มาทางานพร้อมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

  • ครูผู้สอนมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน
  • นักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 15 คน
  • มีสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท่านจะได้เรียนกับนักศึกษาจากกว่า 30 ประเทศ เพื่อประสบการณ์การศึกษาที่สอดแทรกวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้น
  • นิวคาสเซิลมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ของออสเตรเลีย
  • ศูนย์ของเราตั้งอยู่ในวิทยาเขตนิวคาสเซิลและซิดนีย์ นักศึกษาจึงสามารถใช้สถานที่และบริการต่าง ๆ ที่มีไว้สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก
  • หลักสูตรคุณภาพสูงที่มีชั้นเรียนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะทางภาษาแก่ท่าน เพื่อการเรียนต่อในอนาคต อาชีพ และเป้าหมายส่วนตัว
  • เตรียมท่านให้พร้อมสาหรับเข้าเรียนต่อโดยตรงในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล
  • ท่านจะสามารถใช้บริการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ เช่น บริการให้คาปรึกษานักเรียนต่างชาติ บริการสุขภาพการแพทย์ สมาคมนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย บริการแนะแนวและที่ปรึกษา บริการอาชีพและงาน และห้องสวดมนต์สาหรับศาสนาต่าง ๆ
  • เรามีที่พักให้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งโฮมสเตย์ด้วย

เราเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วไปดังต่อไปนี้ แต่ละหลักสูตรจะยาวสิบสัปดาห์ และนักศึกษาจะสามารถเริ่มเรียนได้ทุก ๆ ห้าสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นเวลาเริ่มต้นหลักสูตรช่วงใหม่ ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลมีข้อดีคือจะเปิดสอน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (มากกว่าปกติ 5 ชั่วโมง) โดยจัดให้นักเรียนเข้าเรียน 5 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (EGP):

ขั้นเริ่มต้น: หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น (Beginner) จะเน้นที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษน้อยหรือไม่มีประสบการณ์เลย

ขั้นพื้นฐาน: หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Elementary) จะเน้นที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารพื้นฐานเพื่อการใช้งานด้านการศึกษาและทางสังคม

ขั้นกลาง: หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นกลาง (Intermediate) จะพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาจนถึงระดับที่นักศึกษาจะสามารถนาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นกลางสูง: หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นกลางสูง (Upper Intermediate) จะฝึกฝนทักษะทางภาษาที่จาเป็นสาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและทางอาชีพหลายอย่าง ระหว่างการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนบางส่วนของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการด้วย นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรขั้นกลางสูงนี้จะสามารถเข้าเรียนต่อโดยตรงในวิทยาลัยนานาชาตินิวคาสเซิล (Newcastle International College: NIC) ของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP):

ขั้นสูง (EAP): หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการขั้นสูง (EAP) จะพัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้าน โดยจะเน้นที่ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในชั้นอุดมศึกษา ตัวอย่างเช่นการเขียนเรียงความและรายงาน การจดบันทึก การเตรียมพร้อมสาหรับการเรียน เทคนิคการฟังและทาความเข้าใจผู้บรรยาย การทาวิจัย อภิปราย และการพูดรายงานหน้าชั้น

หลักสูตรระยะสั้น:

หลักสูตรบูรณาการระยะสั้น: สาหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักสูตรนี้ยังเปิดสอนระหว่างวันปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในฤดูหนาวและฤดูร้อนด้วย

ทัศนศึกษา: ออกแบบมาสาหรับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการส่งกลุ่มบุคลากรมาเรียนในหลักสูตรที่ปรับแต่งได้ของเราที่ยาวสามถึงห้าสัปดาห์ ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และที่พักแบบโฮมสเตย์

เราเปิดสอนหลักสูตรทุกระดับชั้นในสถานที่ชั้นเยี่ยมสองแห่ง นักศึกษาของเราจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนที่นิวคาสเซิลหรือซิดนีย์ก็ได้

นิวคาสเซิล
เรามีศูนย์ภาษาตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยในเมืองนิวคาสเซิล เป็นอาคารที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่ในทาเลแสนสะดวก ซึ่งก็คือใจกลางมหาวิทยาลัยติดกับหอสมุดและศูนย์บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมืองนิวคาสเซิลอันงดงามนั้นมีชื่อเสียงเรื่องชายฝั่งอันน่าตื่นตาตื่นใจ วัฒนธรรมร่วมสมัย และวิถีชีวิตอันน่าอิจฉา นิวคาสเซิลยังติด 10 อันดับแรกของเมืองที่ดีที่สุดสาหรับการท่องเที่ยวในปี 2011 จากการจัดอันดับของสิ่งพิมพ์ประจาปีของ "คู่มือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในปี 2011 ของ Lonely Planet" ("คู่มือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสาหรับปี 2011")

ซิดนีย์
ศูนย์ภาษาสาขาซิดนีย์ของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเป็นสถาบันชั้นเยี่ยมสาหรับนักศึกษา นั่นก็คือนักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันเก่าแก่ที่ติดอันดับต้น ๆ จากการจัดอันดับสถาบัน และสามารถเดินทางไปยังศูนย์กลางย่านธุรกิจของซิดนีย์และบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกด้วย

เราแนะนาว่า ผู้ที่มาเรียนที่ศูนย์ภาษาของเราควรเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักศึกษา เป็นโอกาสที่ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติคนอื่น ๆ และชุมชนชาวออสเตรเลีย กิจกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในออสเตรเลียของนักศึกษา และยังสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอีกด้วย

การปฐมนิเทศนักศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เราเข้าใจว่าท่านต้องใช้เวลาหลายวันในการปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว นี่คือสาเหตุว่าทาไมเราจึงมีกิจกรรมปฐมนิเทศที่ยาวสามสัปดาห์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง เช่นกิจกรรมพบปะสังสรรค์ (Meet 'n Greet') กับนักศึกษาออสเตรเลียในวันแรก ตามด้วยกิจกรรมอีกหลายอย่างในช่วงสองสามสัปดาห์แรก เพื่อช่วยให้ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในออสเตรเลียได้อย่างง่ายดาย

กิจกรรมสนทนาแบบรวดเร็ว

กิจกรรมสนทนาแบบรวดเร็ว (Speed Conversation) ของเราเป็นกิจกรรมประจาสัปดาห์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาของศูนย์ภาษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยคนอื่น ๆใ ห้มีโอกาสสนทนากันอย่างเป็นกันเอง ผูกมิตรข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ยอมรับในวัฒนธรรมอื่นและเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้ผู้อื่นรู้จัก

กิจกรรมหาเพื่อนต่างชาติ

กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับนักศึกษาชาวออสเตรเลียในท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่จะจัดขึ้นเป็นประจาในสถานที่น่าสนใจของเมืองนิวคาสเซิล ตัวอย่างเช่น การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นิวคาสเซิลในหนึ่งวัน การปิคนิคทานอาหารกลางวันที่ Foreshore, การไปเที่ยวตลาดชาวสวน และทัวร์ประภาคาร Nobby

กิจกรรมอาสาสมัคร/การฝึกงาน

ระหว่างช่วงเวลาที่เรียนที่นี่ เราแนะนาเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาควรเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครและการฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์จากวัฒนธรรมออสเตรเลียและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่านให้มากขึ้นอีก ตัวอย่างของประสบการณ์เหล่านี้ได้แก่ กิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์ที่ยาว 20 ชั่วโมงของเรา หรือการหาประสบการณ์จากการทางานในการจัดกิจกรรมและเทศกาลท้องถิ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ค่าเล่าเรียนและวันเริ่มเรียน*

2018 - 425 เหรียญต่อสัปดาห์

2019 - 440 เหรียญต่อสัปดาห์

8 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์

7 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์

12 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม

11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม

19 มีนาคม - 27 เมษายน

18 มีนาคม - 18 เมษายน

30 เมษายน - 1 มิถุนายน

29 เมษายน - 31 พฤษภาคม

4 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม

3 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม

23 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม

22 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม

27 สิงหาคม - 28 กันยายน

26 สิงหาคม - 27 กันยายน

8 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน

8 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม

11 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม

* นักศึกษาต้องเตรียมเงินไว้ราว $60 เป็นค่าตาราเรียนหนึ่งเล่มต่อระดับชั้น

วิธีการสมัคร

หลักสูตร ELICOS + ปริญญา

ท่านต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) พร้อมหลักสูตรระดับปริญญาด้วยการสมัครครั้งเดียว โดยใช้ใบสมัครปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ถ้าการสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านก็จะได้รับข้อเสนอ "แพ็คเกจ" การเรียนในมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ตัวอย่างเช่น "ภาษาอังกฤษ (ELICOS) + ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ"

การเรียนต่างประเทศ

หลักสูตรการเรียนต่างประเทศ (Study abroad) ของเราจะยาวหนึ่งปี ประกอบด้วยหนึ่งภาคเรียนภาษาอังกฤษ ELICOS และหนึ่งภาคเรียนปริญญาตรี

หลักสูตรอังกฤษอย่างเดียว

หากต้องการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ท่านต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ของเรา

ตัวแทนของเราในต่างประเทศไม่ว่าท่านจะต้องการเรียนหลักสูตร ELICOS + ปริญญา, หรือ ELICOS อย่างเดียว ท่านก็สามารถติดต่อสานักงานตัวแทนของเราในประเทศของท่านได้อีกช่องทางหนึ่ง สานักงานตัวแทนของเราจะสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่องขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลและการขอวีซ่าออสเตรเลียได้


หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อเรา:


เบอร์โทร: +61 2 4913 8300


แฟกซ์: +61 2 4960 1766

อีเมล:international-admissions@newcastle.edu.au

เฟสบุ๊ค:www.facebook.com/uonlanguagecentre

เว็บไซต์:www.studyelicos.com.au