The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 9

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26

27

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW


 Mark Winta 9.

1. Ngatun noa wiyá barun, kauwá wiyán báng nurun: winta kul barun ba ngarokin billi[ella] tín yakita unti, keawai wál tara tetti bunnun nanan wál bara ba Piriwul ka ba Eloi koba paipinnun/or paipilinun kaiyukán kakiliko.

2. Ngatun yakita yukita purreung ka Six ka Mánkulli ngaiya Jesu ko noa barun, Peter nung ngatun James nung, ngatun John nung ngatun yemma má barun wokka kolang bulkirrá kolang _________________ bara bo ta unta.

3. Ngatun kirikìn ngikoumba killibinbin _____________ ngatun purrul kakilliella kauwul yanti kiloa Snow kiloa; keawai wal yanti upá ba kaiyu korien tarai to upullikan to yanti purrul kiloa.

4. Ngatun paibulleen búlla Elias ngatun Moses barun kin ko; ngatun búlla wiya wiya wiyalliella [bon] bára Jesus [nung] ko.

5. Ngatun noa Peterró wiyá ngatun wiyelliella bón Jesu nung, Alla Piriwul, murrorong, ta ngeen kakilliliella ko unti bo: ngatun, ngatun wittimábunbilla ngeen Tabernacle ngoro kakilli ko; wakól ta ngiroung ko, ngatun wakól ta Mose ko, ngatun wakol ta, Elias ko;

6. Kulla noa kóttai korien munnung noa wiyelli [kp] liella; kulla bára kinta kán kauwul kán,

7. Ngatun unta ta Yirel lo wuteá barun: ngatun Pullé kakulla yarél la birung, wiyelliella, unni ta yinal [emmoumba] pitulmulli kán emmoumba; ngurrulla bón.

8. Ngatun tántoa kul bo, nakulla bára ba kirraikirrai, keawai bara na pa korien kore butte, wonto ba bón Jesu nung wakól bo ta noa barun ka toa.

9. Ngatun uwolliella bára ba bulkarrá birung pirál noa wiyá barun yàri bára wiyennun kore/or wiyéa kunkoa bára kore nung./unnoa tara nakulla bára ba, boungkullin nun yinal ba kore koba ba tetti ka birung.

10. Ngatun yuropá bára unnoa ta wiyelli ta barun bota, wiya wiya[liella]een bára bo bára bo, minnung ke unni boungkulli ta tetti ko birung ninnung kán.

11. Ngatun bára bón wiyá wiyelliella; Minnaring tin bara Grammaten wiyán [crossed out] /or unni or/yanti tanan wal niuwoa bonón uwonnun [wal bonén Elias or Elias bonén.]

12. Ngatun noa wiyá, [ngatun] wiyelliella barun, kanwá tanán niuwoa bonén Elias, ngatun murroróng umeakán noa yantin unnung tára; ngatun wiyá Jesu ko noa barun/ngiakai tara upá[toara ta] Book ka yinallin kore koba tin minnung bung ngunnung wál bon. [ngatun/or yarakai wál bón wonnun] minnung bo minnung bo/ngatun warikunnun wal ngàti ke.

13. Wonto ba bang wiyán nurun, kauwá yuna bota wál uwá [ta la] noa Elias, ngatun umá bón bára minnung ba[toara barun ba] bon ba yanti ba upatoara ta Book ka ngikoung kai.

14. Ngatun uwá noa ba barun kin ko wirobulli kan ngikoumba tin ko, nakulla noa konara kauwul kan ta [* kàtoa] bárun kuttóa, ngatun bara Grammaten ko wiyelliella barun:

15. Ngatun tantoa kul bo yantín bara kore nakulla bón bara ba, kóttàleen bára kauwullán ngatun murulliella bón ngatun umulliella bón.

16. Ngatun wiyá noa barun Grammaten nung, [wia] Minnaring nura wiyán barun?

17. Ngatun wakól lo konara koba ko wiyayelleen [P] A Piriwul mánkulla bón bang [ kin ko] yinal emmoumba ngiroung kin ko, Marai kán noa Mapa[i kán] rán:

18. Ngatun wontaring noa ba man tan [kulla] bón yürbungngámbón; ngatun kurráng toara bung ngán noa, ngatun turngát puntán tira ko ngikoumba ko, ngatun yakai noa kattán: ngatun wiyá báng bárun wirobulli kan nung ngiroumba warikulli ko bón [warapai ko] warai kolang; ngatun kaiyu korien bára.

19. Ngatun noa wiyayelleen bón, ngatun wiyelliella kation unni willung ngél ngurrur korien! Yakoanta láng báng kunnun nurun kin? Yakoanta lang bang kamunbinnun [báng] nurun? Mára bón [unti ko] emmoung kin ko.

20. Ngatun mánkulla bón bára ngikoung kin ko ngatun nakulla ngaiya noa bón ba, tantoa kul bo yürbungngá ngaiya bón Marai [kan] to; ngatun puntimmulleen noa purrai ta ngatun tinnur-tinnár kulleen, kurráng-toara bung ngaltiella.

21. Ngatun noa wiya bón Biyungbai ngikoumba, yakounta birung kakulla yanti tanán uwá ngikoung kìin? Ngatun noa wiya wonnai ta birung bo.

22. Ngatun warriká murrimurrín bon ngali koiyung ka ngatun kokoin ta, tetti bungngalli ko bón/or tetti bungngauwil koa bón:/ wonto wià bi kaiyu kán minnung bulli ko, ngurrurrurmulla bi ngearun ngatun umulla.

23. Jesu ko noa wiya bón, wiyà ngurrunnun bi ba, yantín wal minnungbulli ko ngikoung kin ta ko.

24. Ngatun tantoa kul bo kaibulleen noa Biyungbai ta wonnai ko ba ta ta, ngatun wiyá noa ngurrun to, A Pi[r]riwul, ngurrán bang; ngúrrurmúrra bunbilla bi tia kulla ngurrurmai ngali ta emmoumba kai. or tin.

25. Ngatun nakulla Jesu ko noa ba bárun kore uwá kaüwulliko koa, ká noa bón yara kai kán Marai ta, wiyelliella bón, Ngintoa [crossed out] muparán bi [kán] ngatun [wonkul] warako kári bi Marai ta, wiyán bánúng, kaai tanán pai kullia murrung ka birung ngikoung [kin] ka ta birung, ngatun yari bi pulóng [katéa kunnun] kullea ngikoung kin ko.

26. Ngatun Marai to noa kaibulleen, ngatun yürbungnga bón [kaúwul] butti bungngá, ngatun tanán paibeá ngikoung ka birung: ngatun noa kakulla yanti tetti kulween kiloa; Ngala tin [wiya wiyá] wiya [winta bára] kiranwul lo bara, tetti noa kuttán.

27. Wonto ba noa Jesu ko mánkulla bón mutturrin, ngatun puroma bón wokka lang; ngatun noa boungkulleen.

28. Ngatun uwá ngaiya noa ba murraring kokirá wiyá bón bára wirrobulli kan ngikoumba _____________________________.Minnaring tin kaiyu korien ngeen kakulla warikulli ko bón warai ta ko?

29. Ngatun noa wiya [bón] bárun, yanti ta kakorien kakilla ko ngatirán tin, wonto ba wiyelli tin ngatun Kopai kulli tin/or ta korien tin.

30. Ngatun bára wita uwá unta birung, ngatun uwá unta koa Galilee koa; ngatun noa wiyá yari kore ngimillinnun yanti ta.

31. Kulla noa nuya bárun wirrobulli kan ngikoumba, ngatun wiya barun, wúntan ta bón yinal kore ko ba mutturrin kore ko ba tin, ngatun bára bon tetti bungngunnun; ngatun muriung tetti bungngunnun [ngai] bón ba, boungkullinnun wal ngaiya noa purreung ka ngoro ka ta.

32. Wonto ba bara ngurrá pa korien unnoa ta wiyelli ta, ngatun konta kán bara [ko ba] wiyelli ko bón.

33. Ngatun uwá noa unta ko Capernaum ka ko: ngatun kakilliella noa kokerá murraring ta, wiya noa barun, Minnaring nura wiyellileilla nurá bo nura bo korung koa?

34. Wonto ba bara mupai kakulla: kulla bára wiyellileilleen bara bo bara bo yapung koa nganto kinnun Pi[r]riwul kauwul kakilliko/or should it be kaiyu kan ka killiko.

35. Ngatun noa yellawá báran, ngatun kaibea barun twelve ta, ngatun wiya bárun, wià tarai to kore ko kunnun wal ba kurrikurri ka ka killiko ngála ko kunnun wal willung ka killi ko yantín ta birung, ngatun upulli kan wal kakilli ko barun ba [koba] yantin koba.

36. Ngatun mankulla ngaiya noa wonnai ta, ngatun wúnkúlla/or/wun téa/bón willing k[o]a barun [kako] kin:/Ngatun mannun bón noa ba __________ ngikoumba ko wiya ngaiya noa barun,

37. Nganto [ke] ba pitulmunnun bón wakol yanti wonnai kul pitulmán noa tia; ngatun nganto ba pitulmunnun tia, pitulmulli korien tia, wonto ba noa pitulmunnun bón ngali yukéa tea ba.

38. Ngatun John to uwa wiyá bón, wiyelliella, A. Pi[r]riwul, nakulla [ba] ngeen wakól ta nga la paibung ngulliella bárun, Devil yitirró ngiroumba ko, ngatun keawarán noa wirobulli[crossed out] korien ngearun katoa; ngatun ngeen yari bón kulla noa keawarán wirrobulli korien ngeen bo.

39. Wonto ba Jesu ko noa wiya, yanoa yari bón koro bón: kulla keawarán wál tarai kore kaiyu kán kakilli ko umulliko Miracle yitirrin emmoumba emmoung kai korien wál noa wiyelli yarakai emmoung kai.

40. Koito ba noa bukka korien ngearun [ngála] niuwoa ta ngearun/ba kattán/or katoa/

41. [Kulla] Ngatun ngan to ba nurun wimbi ngunun kokoin __________ pittulli ko yetirrin emmoumba tin, kulla nura Christ úmba [kattan] ta, kauwá wiyán tuloa báng nurun, keawarán wál noa ka korien takilli ko or ngupatóara kunnin wal ngikoumba kakilli ko.

42. Ngatun nganto ba yarakai umunnun bón wakól ngali koba [crossed out] warai tara koba ngurrulli kan ko ba emmoumba/or ngurrulli koa tia,/ murroróng ta bón ngirulli koa/Millstone [ya] tunúng Mill koba/or kabirung/kulleung ko ngatun bón warikunnun koa wombul ka ko.

43. Ngatun yarakai umunnun nutturró ba biloa ngiroumba ko, kólbuntilla unnoa ta; Murroróng ta kauwá bín, polóng kalliko moroin kolang würwür kai/or kan,/nga buloara ta muttirrur kán waita uwolli ko Hell koláng, [crossed out] murrorìng kolang koiyung kolang Keawai wal minnúng bungngnnun yanti ka tai.

44. Unta ta keawarán tetti kora lang ba korien turón nung barun ba, ngatun Koiying ta minnúng bungnga kora lang [korien.]

45. Ngatun yarakai unmunnun biloa ba tinna ko ngiroumba ko kólbuntilla unnnoa ta: Murrorong ta kauwá bín polóng kulli ko nurón kolang * würwür kai, nga buloara kán tinna kán warikulliko murraring kolang [koba] koiyang kolang minnúng bungngulli korien yanti katai.

46. Unta ta Turónnung barun ba tetti wal kora lang korien ngatun koiyung minnúng bungnga [lli korien] kora lang [yanti katai.]

47. Ngatun ngaikung ko ngiroumba ko yara kai umunnun biloa tittillai bi unnoa wara ta ko. murrong kauwa bín pulóngkulliko murraring kolang piriwul koba kolang Eloi umba kolang wakól kán ngaikung kán, nga buloara kán ngaikang kán warikulli ko koiyung koláng Hell koba koláng.

48. Unta ta turónnung bárun ba tetti kora láng, ngatun koiyang minnúng bungnga kora láng.

49. Ngatun yantín tarai kán tarai kán upunnun wal pulli lang ko koiyang ko, ngatun yantin tarai upatoara ngutoara yiriyiri lang /or Sacrifice/ pulli wal umunnun pulliko.

50. Murroróng ta Pulli ta: wonto ba. Pulli kora kal pulli lang, minnung ke upulli ko pulli kakilli ko? Kauwá pulli kakilli ko nurun bo, ngatun pittul kauwa kakilli ko nurun bo nurinbo.

 

Notes
1. high
3. became
4. *
8. round about
11. *
11. * Reformeth
13. * they *
15. *
24. *
28. *
29. *
32. or *
38. ?*
38. *
40. ?
41. old