The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 8

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW

    
Mark Winta 8.

1. Yakita unta tara purreung ka kauwul kán konara ta, ngatun [ka korien] keawarán barun takilli ko, Jesu ko noa wiyá barun wirrobulli kán kaai ngikoung kin ko, ngatun wiyelliella ngaiya barun,

2. Minki táng-báng kuttán barun konára; kulla bara ngóro ka purreung ka kakillilliella bára emmoung katoa, ngatun keawaran [wal] barun [ba] takilli ko;

3. Ngatun yukannun barun báng ba waita ko bang mupai kán kakillín barun ba kolang kokera koláng yirrungngun ngaiya bára kunnun ta. yapung ka ta barun ba: kulla ba [bára] winta bára uwá kulóng ka birung.

4. Ngatun wirrobulli kán to bara wiyayaleen bón, wonta wal birung takilli ko katawán kamunbillo ko barun tarai to kore ko Bread ko [unti ka] korung tang unti kul?

5. Ngatun wiyá noa barun; Minnán Loaves murun ba? Ngatun bara wiyayaleen Seven ta.

6. Ngatun noa wiyá barun kore yellawolli ko bárán purrai ka ko: ngatun mankulla noa Loaves seven ta, ngatun murroróng wiya, ngatun yárbung ngá, ngatun ngukulla barun wirrobulli kán ko wupilli ko mikán ka ko barun kin ko; ngatun wúnkulla bára unnoa tara Loaves mikan ka ko Kore ka ko.

7. Ngatun [crossed out] Makoro warea tára wároi ta barun ba kakulla: ngatun noa wiya murroróng, ngatun wiyá [crossed out] wúnkilli [barun] ko unnoa tára mikán ka ko barun ba ka ko.

8. Yanti ba bara takilliella, ngatun warapál kakulla: ngatun mankulla wokka lang unta kul yárbungngatoara kul wúntóara kul wimbi ta Seven ta.

9. Ngatun bara takulla [ta la, or takilli kán ta or to] ngala [crossed out] thousand ta four ta kiloa bara kakulla; ngatun yuká [b] noa barun waita kolang.

10. Ngatun [unta birung] tántoa kul bo pulóngkulleen noa Murrinauwai ta ko barun koa wirropulli kán toa ngikoumba koa ngatun tanán uwá unta kul Dalmanutha kul or koa.

11. Ngatun tanán uwá bara Pharisee unta beriong, ngatun bonén wiyayelli ko bón/or ngikoung ka ko/wiyelliella bón ngala ko túngnga umulli ko koriko ka birung, numulliliella bón or nupulliella bón or nuiyelliella bón. L12/25/

12. ________________________________________________________ ngatun wiyá, Minnaring tin ngali unti kul; willung ngéellenakillan túngnga _____? Kanwá tuloa ta bang wiyan nurion, keawai wal túngnga kamunbilli ko [wonto ba] ngali ko unti kul willung ngél la ko.

13. Ngatun waita uwá noa barun kin birung, ngatun pulóngkulliella katéa kan murrinauwai ka ko waita uwa kaiyén ko lang.

14. Yakita bara wirrobulli kan ngikoumba wóngingúntilleen mankilli ko Bread nung keawai wal barun kin ba murrinauwai ta ba butti wonto ba wakól ba ta Loaf ta.

15. Ngatun noa barun pirál wiyá, wiyelliella, yakoai, Kótta láng, Leaven ko Pharisee ko bo ka, ngatun Leaven ko Herod úmba ko.

16. Ngatun bara [wiyayelliella] wiyawiya yelliella bara bo, wiyilliella [kulla keawai wal] unni ngeen Bread [ba ngearun ba] korien.

17. Ngatun ngurrá noa ba Jesu ko, wiyá noa barun, minnaring tin nura wiya wiyán nura bo, wiyellilín, unni ngeen Bread korien? wià ngimilli korien nura, ngurrá korien? wià pirálmatoara búlbúl nurun ba yakita?

18. Ngaikung kán nurun ba wià na korien? ngatun ngariung kán nurun ba, wiá nura ngurrung korien? ngatun wiá nura ngurrá korien.

19. Yárbungnga bang ba Loave waránta willi koa Thousand warán toa, minnán wimbi warapan pukkénpukkén kul mankul nura wokka lang? Wiya bón bara twelve ta? /*unta./

20. Ngatun Seven ta ba willi koa Thousand Four ta koa, minnán wimbi warapán pukkén-pukkén kul mankulla nara wokka lang? Ngatun bara wiya bón Seven ta unta. [Yakoai ke ngurrung korien nura]

21. Ngatun noá wiyá barun, Yakoai ke nura ngurrung korien?

22. Ngatun uwá noa Bethsaida; ngatun bara yoniamá bon wakól ngung munmin kán ngikoung kia, ngatun pirál wiyá bón numulli ko bón.

23. Ngatun noa numa bon mutturrin, ngatun yemmamá bón warai ka ko kokere karing ka ko; ngatun kurráng ko upá ta la noa ba Ngaikung kin ngikoung kin; ngatun numa ta la mutturró ngikoumba ko ngikoung kin ba, wiyá ngaiya bón noa win minnung noa natán?

24. Ngatun noa nakilliella wokka lang, ngatun noa wiyá, natan barun bang kore, kokai tára kiloa watawalli[ella] tín.

25. Yukita unta numéa kán mutturró ngikung kin ngikoung kin, ngatun nanun béa bón wokka lang: ngatun [crossed out] bón murroróng umá, ngatun nakulla barun yántin kore nikki nikki lang.

26. Ngatun noa yuká bón kokerá kolang ngikoung kai kolang, wiyelliella, yari bi unnun murraring kokere karing ka ko, yari bi wiyennun tarai nung kokerá karing ka ta ko.

27. Ngatun Jesu ko noa waita uwá warai ta ko ngatun bara wirrobullikán ngikoumba murraring koláng kokere karing kolang Cesarea Phillipi kolang: ngatun yapung koa kata wiyá ngaiya noa barun wirrobulli kan [crossed out] ngikoumba, Ngan[to]ke kore ke wiyá ngatoa ba?

28. Ngatun bara wiyayelliella, John ta ba Kurrinunulli* kan ta ba: wonto [tarai] ba winta kan to wiyán Pius; ta ba: ngatun tarai kan to, wakól bo ta ba Prophets ko ba ta.

29. Ngatun noa barun wiyá, wiá wonto ba nura wiyán Ngatoa bo kuttán? Or ngun ke ngatun noa Peter bo wiyayellin ngatun wiyá bón, ngintoa bo ta Christ bo ta.

30. Ngatun noa barun pirál wiyá wiyéa kun koa bara tarai nung kore nung ngikoung kai.

31. Ngatun unta birung noa nuyelli ko ko bárun kurrikurri ka, kaúwulkauwul minnung bo minnungbo bungngu [crossed out] nnun wal bón yinál kore ko ba, ngatun warikunnun wal bon bára/Presbuterró or/Ngurrokul lo ngatun Grammaten to ngatun [búnnun] tetti bung ngunnnun; ngatun yakita mureung purreung ka ngoro kul boungkulleá kunnun ngaiya/or is boungkatea kunnun.

32. Ngatun noa wiyá unnoa wiyelli ta wokka lang or Mikán ta kore ka ko. Ngatun Peterró bón mankulla, ngatun kóa kéa ngaiya bón.

33. Wonto ba noa warkulleen willung ngatun naokilliliella or nakilleen barun. wirrobulli kan, koakéa ngaiya nao [crossed out] bón Peter nung,, wiyelliella, yuring bi willung koa emmoung kin ko Satan: or Yuring bi Satan kanwa bi willung ka emmoung kin: kulla wal keawarán bi ngurrá korien unnoa tára minnungbo minnungbo Eloi koba; wonto ng* unni tára minnung bo minnung bo kore koba.

34. Ngatun kaibulleen noa ba karun kore ngatun barun wirrobullikán ngikoumba wiyá ngaiya noa bárun, ngánto tarai to uwannun willung ka emmoung kin, ngurrurlia noa niuwoa bo, ngatun mánki ba talingkabilli kán nè ngikoumba, ngatun wirrobulla tia or wirrobullia emmoung or wirrobàli.

35. Kulla ba [nganto] tarai kán to mirománun wal morón ngikoumba warikànun wal noa; wonto ba tarai kán to warikanun morón ngikoumba emmoung kin, ngatun Evangeleon tin, ngaloa noa moròn kakilinnun wal.

36. Minnung ke murroring [tarai kokera ko] kore ko mass [ki li ka] nung noa ba purrai karìng ko, ngatun warikunnun wal ngaiya márai kòti ta ngikoumba?

37. Ngo ba minnung ke kore ko ngupai yi ko Marai ko - ngikoumba ko?

38. Kulla ngan tia ba koiyun kunnun wal emmoung kai, ngatun wiyellikan nè tin emmoumba tin, unti ta ngatun yàra kai kán willung ngél, koiyun kannun wal yinál kore ko ba ko ngikoung kai, uwonnun ngaiya noa ba killi bín bín [crossed out] toa biyung-ba koba katoa barun katoa yi[r]riyiti kán toa Angel loa.

 

Notes
1. *
2. T.T.*
3. *
4. ya wal* ta binung*
7. Italics
11. *
15. * * C.T.J.
28. be
29. *
31. * this * *
32. openly
38. Adulterous