The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 6

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51  52  53  54  55  56                                       

  
Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW 
    

 Mark Winta 6.

1. Ngatun noa waita uwa unta birung, ngatun uwa ngaiya purrai ta ngikoumba kin ba; ngatun willam bo bara bón wirrobulli kán ngikoumba.

2. Ngatun kabo yakita ngaiya kakulla Sabbat ta purreung ta ba, ______________ wiyelli ko Sunagog ka ko: ngatun kauwulkauwal ngurrul li [crossed out] yella bón, kóttelliliela kán bara, wiyelleilla, wonta birung ngali kore unnitara yanti tara? ngatun minnaring ke unni Nguraki kan ngutoara ngikoung, yanti ba unnulli ta kauwul uma mutturró ngikoumba ko?

3. Wiya ngali Carpenter noa, yinál ta Mary úmba, koti ta noa Jambo úmba, ngatun Jose-úmba, ngatun Juda úmba ngatun Simon-úmba? ngatun [crossed out] wiya unti kakalla bara úngngun bai ngearun katoa? Ngatun bara bón bukka kakulla [crossed out] /or niuwara.

4. Wonto Jesu ko noa ba wiya barun, Keawai bo [crossed out] wakól Prophet, ka korien murroróng ngikoumba wonto ba purrai ta ba ngikoumba koti ka ta ngatun barun kin koti ta ngikoumba kin, ngatun unta tin kokerin ngikoumba ____

5. Ngatun keawai wal noa uma pa kauwal ka unta tin, wonto ba [crossed out] upilleen noa mutturra ngikoumbá barun kin munni kan ta rin keawai bo kauwalkauwal, ngatun turón umá noa barun.

6. Ngatun noa kóttelliliela ngali tin ngurrurmai ngulli tarin barun tin. Ngatun noa uwa [wiyitelliela] unta toa kokeroa kating koa wiyelliliela.

7. Ngatun wiyá [crossed out] noa barun twelve ta, ngatun yuká bonén barun buloara bulun bo buloara buting* bo, ngatun ngukulla noa kaiyu kakilli ko barun barunkai, or tin Marait in yara kai kan tin.

8. Ngatun wiyá noa barun yari bara manmun minung bo minnung bo waita wolli tin, wonto ba wakol [bota ] tupatupa wakól bota; [crossed out] yari yinung youri kunto (Bread.) yari moni moni ngélla ba: [crossed out]

9. Wonto ba upillia tungngyanúng ko; ngatun yari upinnun buloara Coat.

10. Ngatun noa wiya barun, unta nura ba waita ko lang tarai ta kokerá yellawa ngaiya untoa kauwá waita uwennun nura ba untoa ka birung.

11. Ngatun bara wamun ba korien nurun, nga ngurrur korien wal nurun, Yakita nura waita uwunnun ba unta birung, tiritirilia moring yulo ka birung baràn tinná ka birung nurun ba ta birung, híngnga kakilla ko barun ko. Kauwá wiyan bang nurun, murroróng kauwa kakilli ko unta kul Sodom ngatun Gomorrha purreung ka turo kón billi ta, keawai wal untoa kul kokera kating ka.

12. Ngatun bara waita uwá, ngatun maróng koi yelliella /or wiyelliella/or wiyellitella/ proclaimed Minki kauwa bara kore.

13. Ngatun paibungngá bara barun Devil kauwulkauwul nung, ngatun putia bara kipai to/ or _il* lo/ barun munni kan kauwulkaw wal, ngatun turón umá barun.

14. Ngatun noa pirriwul Herod ton ngurrá, (kulla yitirra ngikoumba tótóng ka kulla unta ta.) ngatun noa wiyá, Nga* John kurrimulli kan ta boung-kéa wokka tetti ka birung, ngatun ngala ton kauwulkauwul kaiyukan ta umulli ta, pai pia ngikoung kin.

15. Tarai to wiyá Elias noa ta [crossed out] kuttán, Ngatun tarai to wiyá, Prophet ta unni, nga yanti kiloa wakól kiloa Prophet [crossed out] barun ba kiloa.

16. Wonto noa ba Herod to ngurrá, ngiyakai noa wiyá John ta unni [crossed out] kólbuntiá báng wollung ngikoumba; boungkulleen noa tetti ka birung.

17. Kulla nuiwoa bo Herod to yuka ngatun mánkulla bón John nung, ngatun ngirámá bón. Prison ta ba/bounnoun kai/ Herodias tin, Porikunbai Philip úmba koti ta ngikoumba: kulla noa mankulla bounnoun.

18. Ngatun John to noa wiya ta la bón/ or wiyá la bón/ Herod nung keawarán wal tuloa korien mankilli ko binóun Porikun bai ta koti ko - ba ngaroumba ta;

19. Ngatun tin Herodias bountoa bón bukka kakulla, ngatun bám ba bón tetti; wonto ba bountoa kaiyu korien.

20. Koito noa Herod kinta kan John nung, ngurralliliella, or ngamilliliella noa, tuloa ta [noa *] or murrorong umullikan ta noa, ngatun yiriyiri kan, ngatun ngurrá bón; ngatun ngurrá bón noa ba kauwul kauwul minnungbominnungbo noa umá ngatun ngurrungungkulla bón. Pirun ko.

21. Ngatun yakita kakulla bo purreung ka murroróng ta Ngala Herod umá takilli ko kauwul ta purreung ka poir kullitoara nyiko umba bo barun Lord ngatun bara Captain, ngatun, bara Piriwul Galilee kul;

22. Ngatun tanan uwá bountoa ba murraring, [crossed out] yinal kan ngala koba Herodias úmba ngatun úntelliliella ngatun pitul bung nga Herod nung, ngatun burun yellawalli kan ta ngikoung katoa, wiya noa Pirriwullo bounnoun Marrakeen [ta], wiyalia bi tia minnung bo ngatun ngnnun wál bangng.

23. Ngatun noa turín wiyá bounnoun min nung bunnun wal bánúng minnung bo ngunun wal bánúng, nga winta Pirriwul koba emmoumba ta.

24. Ngatun uwa bountoa unta birung, ngatun wiyá bounnoun Dunkán bounnoun ba, [crossed out] yakoai bany wiyennun, minnaring ke? Ngatun bountra wiya wollung ta John umba kurrimulli kan, koba.

25. Ngatun tanan uwa kurrikurri ka bountoa Pirriwul kin ko, ngatun wiyá bón, wiyelliella nguwil koa bi tia kabo, wimbi ka, Wollung ta John úmba kurrimullikan koba.

26. Ngatun minki kauwul kakulla noa Pirriwul lo; wonto ngala tin turínwiyelli tin, ngatun barun kai yellawolli kan tin ngikoung katoa keawai wal noa yari pa bounnoun.

27. Ngatun tantoa kul bo yuká noa bón lipulli* kan ta, ngatun wiyá wollung ngikoumba ba tiyumbilla; ngatun noa uwa, ngatun kólbuntia wollung pigs koung ka birung/ or ngikoumba/ or bón/ murraring Prison ka;

28. Ngatun mankulla wollung ngikoumba wimbi ka ba, ngatun ngukulla [crossed out] murrakeen ko: ngatun ngala murrako en ngukulla untoa unta Dunkan ko bounnoun, ba ko.

29. Ngatun ngurrungkulla bara wirrobulli kan ngikoumba tanan uwá ngaiya bara, ngatun mankulla wokka lang [*]amuyá ngikoumba, ngatun wúnkulla ngala murraring ka nikki ka ta.

30. Ngatun kaümulleen bara bo Apostlo Jesu katoa/or kin ba/ ngatun wiyá bón yantin tára, bara umá ta la ngatun nga la wiya ta la bára.

31. Ngatun noa barun wiyá, kai tanán nura [crossed out] nura bo ___________ korung kolang, ngatun kabo yelliwolli ko untoa, kulla kauwulkauwul bara tanan ngatun waita uwolliella, unta ring, ngatun keawarán bara kaiyu korien takilli ko.

32. Ngatun waita uwá kara bara korung kolang murrinauwai toa/ or ka ta./

33. Ngatun bara kore nakulla burun waita unwolliliella ba; ngatun kauwulkauwul kan ta ngimilleen bón, ngatun murrá tinna ko untoa kolang yantin ka birung kokere karing kabirung ngatun karakai uwá barur; ngatun [uwa] kaümá ngikoung ka ta.

34. Ngatun uwa Jesu ko noa ba unta birung, nakulla ngaiya barun Kore kauwulkauwul, ngatun minki noa kakulla barun kai, kulla bara Sheep kiloa Sheep kal korien kiloa barun ba: ngatun noa barun wiyelliella kauwulkauwu minnungbo.

35. Ngatun purreung kakilliliella ba yarea kal ta, uwa ngaiya bara wirrobulli kan ngikoung kin, ngatun wiya bón, unni ta ngórra mirrulla ka ta, ngatun tokoi ta kinnun kabo; ___ ___ is for *-

36. Yukulla ba barun waita kolang bara purrai kolang unta toa, ngatun kokeri karing kolang, ngatun ngukilli kunto/Bread/ barun bo: kulla keawarán ka korien barun ba takilli ko.

37. Wiyayaleen noa, ngatun wiya barun minnung bo nguwa barun takilliko, Ngatun bara wiyan bón, /wia/wiya ngeen waita uwannun ngukilli ko buloara hundred penny kul Bread ta ngatun ngunnun barun takilliko?

38. Wiyá noa barun; Minnán loave nurun ba kuttán? Yuring nakilli ko. Ngatun nakulla bara ba, wiyá ngaiya bara/ Five/ warún waréa ta, ngatun Makoro buloara ta.

39. Ngatun [crossed out] noa barun wiyá yellawa bunbilla yantin tara konara kakilli ko woiyo ka ko.

40. Ngatun bara yellawá barán _________ tarai ta bo hundred kakilli ko, ngatun tarai ta ba fifty kakilli ko.

41. Ngatun mankulla noa ba five ta [Bread] Loaves, ngatun Makoro buloara ta, nakul la ngaiya noa wokka lang Moroko kolang, ngatun wiyá murroróng, ngatun yürbungngá unnoa tara Loaves, ngatun ngu [crossed out] kulla wirrobulli kán ko wún killi ko mikán ta barun kin: ngatun Makoro bulun buloara/ngutileen/yürbungnga noa [ngukilli ko] ngatun ngukulla untoa kul barun yantín ko.

42. Ngatun kakulla [crossed out] yantin bara, ngatun warakan ngaiya kuttawan yantin bara kakulla.

43. Ngatun mankulla bara warán ta twelve ka wimbi ka wúntawai birung, ngatun Makori birung.

44. Ngatun bara takulla untoa kul Loaves kul yanti tara kakulla thousand ko five tara kore kakulla.

45. Ngatun noa burun pirálmá ngaiya wirrobullikàn ngikoumba waita wolli ko murrinauwai ka ko, ngatun uwolli ko kaiyin kolang muriung kolang Bethsaida kolang, yanti noa ba yuka barun kore waita kolang uwá.

46. Ngatun yuka ta la noa ba barun [crossed out] unta birung, waita uwá ngaiya noa Bulkurrá ka ko wiyayelliko.

47. Ngatun yarea ka kakulla ba Murrinau wai ngala kakulla willi kao wombul ka ba, ngatun noa wakól bo ta kakulla purrai ka ba.

48. Ngatun noa nakulla barun waingkilli ella bara pirál: (kulla wibbi ________ ________ barun;) ngatun yakita kakulla ta fourth ka nakilli kan ne ta tokoi kul or ka tanán noa [crossed out] uwolliella barun kin watawolliella wombul ka ba or ta, ngatun uwá pa ba barun kin or koa.

49. Wonto ba barun nakulla bón uwolliliella wombul ka ba, punta lang bara kóttaleen Marai ta unta ta unta ta ngatun kaibulleen wokka:

50. (Kulla bara yantín ta nakullu bón, ngatun kinta kakulla) ngatun tantoa kul bo wiyel-[crossed out] liliela noa barun, ngatun wiyá barun, Piran nura kauwá, Ngatoa bo kuttán, kinta bón kora [crossed out] yanoa.

51. Ngatun uwá noa wokka lang Murrinauwai ka ko or ta, ngatun [crossed out] korun kakulla wibbi; ngatun kinta kauwul bara kakulla, ngatun kóttelliella.

52. Kulla bara kótta korien tarin Loave tin: kulla búlbúl barun ba piriral [crossed out] kakulla.

53. Ngatun uwa ta la bara kaiyin kaiyin ka ko, uwá ngaiya bara purrai ta ko Gennesaret ta ko, ngatun ________________________ purrai ka ko.

54. Ngatun waita uwa bara ba Murrinauwai ka birung, ngimilleen ngaiya bara bón.

55. Ngatun murrá willi koa yantin untoa purrai koa, ngatun makurri ta kurrilli ko barun munni kán pirikilli ngél la ba unta kolang ngikoung kin ngurrá bara ba niuwoa kakulla untaring.

56. Ngatun unta tin yantín korerá, nga kokerá karing ka, nga purrai ta ba kakulla noa ba, wúnkulla ngaiya bara barun munni kán yapung ka ba, ngatun pirálmá wiyá bón [numulli ko] nurrau wil koa bara yanti ta pita kirikin koba ngikoumba kin: /tantoa ta/ ngatun yantin bara numá bón, turón umá barun.

 

Notes
2. *
4. *
5. _on
7. *
10. *
13._____ wea*
20.
22. *
28. *
30. apart
leisure
32. __able*
33. *
37. *
38. by companies*
39. __ ranks
*uttan
41. *
43. * orw
45. before
47. pray
48. Note: ___thing*
53. *
55. *
55. Byan
56. border