The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 5

1 2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 23 24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43             

 

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSWMark Winta 5.

1. Ngatun uwá bara kaiyin toa ba wombul loa, purrai ta ba Gadarene toa ba.

2. Ngatun uwa noa ba murrinauwai ta biring, tantoa kul bo nungngurrawá bón wakól kore [wikki ka birung] koùnkan noa kakulla nikki ka birung.

3. Nikki ka noa kakilliliela ngikoumbá kakilli ngèl la; ngatun keawai wal kore kaiyu kan ngirulli ko bòn, keawai, kaiyu korien nulkanulka chain ko:

4. Kulla noa bón ngirulli-bung-nya toara murrin-murrín nulkanulka ko fetter ko ngatun Chain ko, ngatun kil bungagá noa Chain nung, kulaballeeen niuwoa bo tunóng ko Ngatun türbungngá noa Fetter nung púndól kakulla: nga keawai wal kaiyu korien tarai to kore ko bón [murrón bungngulliko] murroi umulli ko.

5. Ngatun tokoi ta ngatun purreung ka yanti ka tai, kakulla noa bulkurrá, ngatun nikki ka, tungkilliliella, ngatun kullingtielliliela niuwoa bo tunúng ko.

6. Wonto noa ba nakulla bón Jesu nung (ka tong ka) murrá ngaiya noa ngatun puntimaleen ngikoung kin

7. Ngatun kaibulleen pulle kauwul [la], ngatun wiyá, Minnung bunnun [crossed out] ke banúng, Jesu nung, Yinal ta Eloi koba wokka kaba? Yari bi tia pirálbung ngunnun yanoa or (Kulla [crossed out] wiyá ta bón noa, kai wolla murraring kore kabiriung Marai kan yarakai kan.)

9. Ngatun noa wiya bón, [yakoai] wonnén be yitturra? Ngatun noa wiyá, wiyelliella, Legion bung yiarra: kulla ngeen kauwulkauwul kan.

10. Ngatun noa bón pirál wiyá yinka [lli], korien barun noa unti ka birung purrai ta birung.

11. Yakita ngaiya unta kakulla bupai ta ba bulkirróa, wirrul kauwul lan hog ta la kil uliella.

12. Ngatun yantin to Devil to pirrál wiyá bára bón [pirál] wiyelliella, yutilla ngearun murraring kolang winki kolang Hog kauwulkauwul kolang, pulóng [kaiwil] kulli ngeen minki kako barun [ka] kin ko.

13. Ngatun tantoa kul Jesu ko noa wamunbéa barun. Ngatun bara Marai yarakai kan uwa murraring ka birung, ngatun pulóng kulleen minki ki [kolang] ka ko barun [kolang] kin ko Hog kan [kolang] wal kauwaul la ko; ngatun wirrul marrá karakai barán birriko kolang wombul kolang (Bu-yanti ta ba) loara tausand ta ra kiloa bara) ngatun kurrinta barun wombul la.

14. Ngatun bara tamunbillikan Hog kauwulkauwul tara, murrá, ngatun wiya unnoa tara kokore karing ka, ngatun purrai ta ko Ngatun bara waita uwa unta birung nakilli ko minnung ba [kulla] unnatoara.

15. Ngatun uwa bara bón Jesu nung, ngatun nakulla bara bon koún ka ta la kan Devil lo, ngatun Legion to, yellawolliela, ngatun tuloa ngurrullikan noa; ngatun kinta ngaiya bara kakulla.

16. Ngatun bara nakilli kan ta wiyá barun yanti ta ngiakai bón koún ka tá la kan Devil lo, ngatun yanti tin Hog tin kauwulkauwul lin.

17. Ngatun tantoa kul bo wiya pirál bara bón, watai uwolli ko unta birung purrai ta birung barun ba kin birung.

18. Ngatun uwa noa ba murrinauwai ta ba, wiya bón ngaiya noa koún ka ta la kán [Diabolo] Devil lo, kauwil koa noa ngikóung katoa kakilli ko,

19. Wonto ba Jesu wamunbéa korien bón; ngatun wiyá bón; yuring bi wolla ngora kolang ngikoung kai kolang koti ta ko ngiroumba ka ta ko, ngatun wiyella barun minnung ba kauwul-kauwul kauwul tara unna-toara Pirriwul lo ngiroung kai, ngatun ngurrurrurma tá la biloa.

20. Ngatun waito uwa noa, ngatun wiyelli tél la Decapolis-a [crossed out] yanti kauwaul [ka] lan kauwul kauwul Jesu ko noa bón uma ta la: ngatun bara yantin kore kótelliliella.

21. Ngatun uwea kan [crossed out] noa ba Jesu koba Murrinau wai to kaiyin ta ko, kauwal kauwul kore kaümá ngikoung kin ba; ngatun papai ta noa kakulla wombul loa.

22. Ngatun, Nauwa, tanan uwá wakól lo pirriwul unta kul Syngagogue koba, Jairus, yiturra noa; ngatun nakulla bón noa ba, puntimulleen ngaiya noa [crossed out] tinna ka ngikouniba ta or ka [ko].

23. Ngatun wiyalliella pirál bón noa ngi[y]a. kai, [crossed out] Tetti bountoa kakilliliela yinal kun, [crossed out] emmoumba: Alla ngintoa kai tanan uwolla nupauwil koa mutturó ngiroumba ko turon [crossed out] umulli ko bounnoun ngatun moron wal koa bountoa kauwil.

24. Ngatun uwa noa Jesu ngikoung katoa; ngatun kauwulkauwul kore wirrobulliliela bón, ngatun murringkamá bón.

25. Ngatun [tarai to] wakól lo nukung ko, kammurrur kán twelve ta wunul ta bounnoun ba,

26. Ngatun umatoara bountoa minnung bounnung bo- karákul lo kauwulkauwaul lo, ngatun ngukileen bountoa kirun tullokang bounnounba, ngatun keawai wal murroróng umapa, ngang wonto bountoa ba yarakai kakilli bela kakulla;

27. Ngurrungkulla bón Jesu ngung bountoa ba, uwa ngaiya bountoa murrungkamulli kan toa willambo, ngatun numá ngaiya kirrikin ngikoumba:

28. Ngiakai bountoa wiyelleen, numunnnun wal bang ba Woropil ngikoumba turón wal tialoa ngaiya umunnun.

29. Ngatun tantoa kul bo kirun kakulla kúmunnun rur* bounnoun ba; ngatun ngurrá bounnoun Kurrabung bounnoun ba, turón uma bounnoun untoa birung munni ta birung.

30. Ngatun tantoa kulbo yakita Jesu ko noa; ngurrur [leen] liliela [ng] nuiwoa bo ta, kaiyu kan waita ka ba uwa ngikoung ka birung nuiwoa bota birung, warkulleen noa murrungkamulli kan ta, ngatun wiya, nganto worowil emmoumba numá

31. Ngatun wirrobullikan ngikoumbá wiya bón bara; natán bi barun konara murrung kamullila bón /or biloa/ ngatun bi wiyán ngan to tia numá?

32. Ngatun noa nakilliliella ____________ nakilli ko bóunnoun yanti ba kulla unnoa ta.

33. Wonta ba Nakung, kinta kakilliella ngatun púllúlpullúl kakilliliella, kulla bountoa ngurrulli kan miinnung ba kulla bounnoun minki ka, uwa ngatun puntimulleen borán mikan ta ngikoung kan, ngatun wiya bón yantín ta tuloa ta ngala.

34. Ngatun noa bounnoun wiya, yinal kun, Ngurrulli to ngiroumba ko turón bín unná; yuring [bi] waita pirun kakilli ko, ngatun kauwa be turón kakilli ko munni ka birung ngiroumba ta birung.

35. Ngatun wiyelliella noa ba, tunan uwa wakol Pirriwul kin birung Synagogue ko ba ta birung wiyá ngala, Tetti kattan yinál kim ngiroumba minnaring tin bi pirriralmán bón pirruwul ngung tantoa bo ta.

36. Yakita ngaiya noa ba Jesu ko unnoa ta wiyelli ta wiyatoara ta, ngiakai noa wiyá bón pirriwul ngung Synagogue ko ba, kauwá kinta bón kora, kanwa ngurrulli ko - or ngurrulla.

37. Ngatun keawai noà [crossed out] wamun bi pa tarai kore willambulli ko bón, wonto ba Petro, ngatun James, ngatun John kótti kan Jesu bo úmba.

38. Ngatun uwá noa kokerá pirriwul koba Synogogue koba, ngatun nakilliela /or ngurrulliliella./ nélpaiyelli ta, ngatun barun ngurrumbór burrilli kán ngatun túngkilli kan kauwul kan or lan.

39. Ngatun uwa ngaiya noa ba murraring, wiya noa barun, Minnaring tin nura yan ti, ngatun [crossed out] ngurrun bór burrilliela? keawarán wal tatti unni Murrakeen ta, wonto ba Ngara bo [kuttan] kakillín.

40. Ngatun bara bón beel má /or Ngatun bara bón kintelleen bulmulli ko./ Wonto noa ba yipa kirun barun warai ta ko, mankulla ngaiya noa bón Biyung bai nging ngatun Tunkan-nung Murrakeen úmba, ngatun barun ngikoung katoa, ngatun uwá unta birikilli ngél ta ba birikilliliela Murrakeen unta.

41. Ngatun noa brankulla mutturrurun Murrakeen ta, ngatun wiyá bounnoun, Talitha- cunic ngiakai yanti ta yitirra, /Damsel/ alla Murrakeen (wiyán banúng) boungkullia.

42. Ngatun unta birung boungkulla Murrakeen ta, ngatun watawalliella; kulla bountoa twelve ta wúnwul* bounnoun ba ngatun kóttelli kan bara kuttan kóttelli tin or to or ___

43. Ngatun noa barun wiya [yari nura wiyannun] yanoa tarai kan ngurrunnun untoa ta, ngatun noa wiyá nguwá minnung ba bounnoun takilli ko.

 

Notes
4. _ M.B.B.
5. have they their* word * * ___bullin
6. whipped
7. * this
13. *
this is right way* L * * B.B.
15. * not *
19. bi-* _ome*
20. Publish
28. *
32. *
40. *