The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 4

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41                   


Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW  
 
    

 Mark Winta 4

1. Ngatun wiyea kan noa wiyelli ko korowá koa: ngatun kaümalleen ngikoung kin ba konára kauwullan, ngali tin uwá noa murrinauwai ta ba, ngatun yellawá noa [crossed out] korowá ka; ngatun yantin konára kakulla korowá koa, purrai ta ba.

2. Ngatun noa barun wiyá kauwulkauwul tara. Parabóli ko, ngatun wiya (ngiya kai) barun wiyellita ngihoumbai ko, ngiyakai.

3. Ngurrulla; Nauwa, Tarai to upillikan to yeài ko uwá upilliko: or warekulli ko, or ngurrung ngurra. _____________

4. Ngatun yakita yukita, upilliella noa ba, pór kulleen ngaiya winta kaiyin kón ta yapung* ka, ngatun tibbin to muroko kul uwa ngatun takulla kirun.

5. Ngatun pórkulleen winta tunúng ka purrai ta, keawaran unta kul purrai kauwul; ____________ ngatun poaikulleen tantoa kul bo kulla keawai wal birriko purrai ko ba:

6. Wonto ba wokka ka punnullo paibea ba, kiyabung nga ngaiya; ngatun, kulla keawai wal ___________ ngala ko, tetti ngaiya kakulla or barrea, or bung nga.

7. Ngatun winta pór kulleen tulkeri tulkerá, ngatun poaikulleen tulkeri tulkeri wokka ka or lang, ngatun murrungkamá, ngatun keawai wal unta kul yeai.

8. Ngatun Tarai ta winta pórkulleen purrai to murroróng ka, ngatun yeai kan unti kul poaikulleen, ngatun kauwulkan wul kakilli ko, ngatun yeai kurréa, winta kul thirty ta, ngatun winta kul Sixty ta, ngatun winta kul Hundred ta;

9. Ngatun noa weyá barun, niuwoa ba ngureung kan kuttan ngurrulliko, ngurrurbunbilla bón.

10. Ngatun kakulla noa ba niuwoa bo, wiyá ngaiya bara bón Parabole tin, bara twelve ko nga la barn* Twelve ko nikoung kin ba.

11. Ngatun noa barun wiyá, ngukulla nurun ngurrulli ko nguraki ta Pirriwul ko ba Eloi úmba [ko ba]; wonto ba barun warai kan bara umá yantin unnoa tára Parabole ko.

12. Ngali tin natán bara nakilli ko keawai wal bara na pa; ngatun ngurrán bara ngurrulli ko ngatun keawai wal bara ngurrur pa; ngur bung ngea kan koa burun, ngatun warea* kun koa yara kai umulli ta barun ba.

13. Ngatun noa barun wijá, wijà nura ngurour pa unni Parabole, yakoai ngaiya nura ngurrulli ka yantin Parabole?

14. Upulli kan to yeai ko upán noa wiyelli kan ne to. or ke

15. Ngatun ngali bara kaiyin kón ta ba yapung ka ba upatoara wiyelli kan ne ta unta; wonto ba bara ba [crossed out] ngurrá, [crossed out] tantoa kul bo uwá ngaiya noa Satan, [ko] ngatun mankulla ngaiya noa wiyella kan ne [ta] upatoare ta búlbúl la barun ba ka ba.

16. Ngatun ngali bara butti, upatoara tunúng ka purrai ta ba; ngurr[a] unnun bara ba wiyelli kan ne ta [crossed out] nanun ngurrunnun ngaiya bara birun ko;

17. Ngatun keawai wal wirra korien gead* kuttán minki ko barun ba ka, ngatun yanti ngurrá* waréa ka: yakita ngaiya willung ka Yarakai kunnun ba [ngatun] nga yarakai umunnun ba ngali tin wiyelli kan ne tin, bakka ban ngaiya bara tentoa kul bo.

18. Ngatun Ngali bara upatoara tulkeri-tulkerá; [crossed out] yanti bara ba ngurrá wiyelli kan ne ta.

19. Ngatun Kóttulli kan ne to [crossed out] ngali ko ba ko purrai ko ba ko, ngatun nakoiyelli kan ne to ngali ko ba ko talkokang/koba ko, ngatun ngali táro kottulli kan ne to yarakai to tarai to minnung bo minnung bo ka, uwolliella minki ka, murrung kamá ngaiya wiyelli kan ne ta, ngatun yeai korien kunnun ngali.

20. Ngatun Ngali bara upatoara purrai ta ba marroróng ka ba, yanti bara ba ngurrá wiyelli kan ne ta, ngatun ngurrung kulla, ngatun yeai kan kuttán, Winta kul thirty ta, winta kul Sixty ta, ngatun winta kul hundred ta.

21. Ngatun noa wiyá barun, wiyá Candle nung mantán, uppuli ko bará ka ko wimbi ka ko, nga bará ka ko pirikilli ngél la ko, wiyà wal upunnun Candle ngél la ko?

22. Kulla wal [keawai] yantín tara yuropotoara, paibungngunnun wal; ngatun keawai wal tarai ta kóltánmatóara wonto ba ngurrur bungngunnun ngaiya wal.

23. Wiyà tarai to kore ko ba nguréung ko ngurrunllilo ngurrur bunbilla bón - (Or thus). wiyà tarai kanto, nguréung kan to ngurrur li ko ngurrur bunbilla bón.

24. Ngatun noa barun wiyá. Yakaoi nura minnung nura ngurrán . Ngala nura upannun wal, upunnun ngaiya wal nurun willan* bo: ngatun [crossed out] nurun ngurrulli kan, ngunun wal butti.

25. Kulla wal niuwoa ngikoumba ta, ngunun wal ngikoung; ngatun niuwoa keawarán wal ngikoumba, mankun wal ngaiya ngikoung kin birung.

26. Ngatun noa wiyá, yanti ta Pirriwul ko ba Eloi úmba, ngiakai kiloa yanti kore upunnun ba yeai purrai ka ba,

27. Ngatun ngarabo kunnun ngaiya, ngatun boungkuninun ngaiya tokoi ta ngatun purreung ka, ngatun yeai poaikullinnun wal wokka, keawai wal noa na ba Yakoai.

28. Kulla purrai ta binung poaikulliliella bountoa ba yeai bo, kurrikuri ka ta__________ wollung ngaiya, ngatun yuki ta ngaiya Corn ta wollung ka, ba,

29. Wonto [crossed out] ba yeai kunnun ba, kullingtinnun wal [crossed out] ngaiya noa untoa bo Sickle-to, kulla wal wunul Harvest kuttan yakita bo.

30. Ngatun noa wiyá, Minnung bunnin kiloa ngeen Pirriwul koba Eloi-úmba? nga, yakoai kiloa ______________

31. Yanti kiloa Mustard yeai kiloa ta, upatoara ba purrai ta ba, warea ta unnoat a, yantin ta birung yeai purrai ta birung:

32. Wonto upan ba poaikullininun wal ngaiya wokka [ko] kang ngatun kauwul kunnun kakilli ko yantin ta birung Herb ta birung, ngatun poaikullén wirán kauwúl kauwul kauwul ; ngatun bara* tibbin Moroko tin yellawonnun barán kómmirrir unta-kul ngala ko.

33. Ngatun kauwul kauwul Parabolei noa barun wiya yanti kiloa wiyelli ta, yanti bara ba (ngu [crossed out] kaiyu kan kunnun ba myurulliko /or/ ra ki kunnun ba ngurrulli (li ko.)

34. Ngatun keawai wal noa wiyá barun. Paraboli korien: Ngatun kakulla bara ba púnbai; wiya barun yantin ta ra ngurrauwil koa bara: wirrobulli kan ngikouniba.

35. Ngatun untoa ta purreung ka yarea ko kakulla ba, wiya ngaiya noa barun, waita walla ngeen kaiyin kolang.

36. Ngatun yuká bára barun ba konara ba, mánkulla ngaiya bón kakulla noa ba Murrinauwai ta ba. Ngatun tarai tara kakulla warea ta murrinauwai ngikoung kin ba.

37. Ngatun wibbi kauwul kakulla kankilliliella yakitá, ngatun wombul _____ Murrinauwai ta ba, yanti ba warapál ta.

38. Ngatun noa kakulla _____________Murrinauwai ta ba ngarabo noa kakilliliella ___________: Ngatun baras bón boung bungyá, ngatun wiya bón bara, à Pirriwul, wiya bi tetti kolang ngeen?

39. Ngatun noa boungkalleen, ngatun yipá noa wibbi; ngatun wiya noa wombul nug yanoa, korun kakillia, ngatun wibbe ka korien ngaiya kakulla, ngatun yuráng ngaiya kakulla.

40. Ngatun noa wiya barun, Minnaring tin nura yanti kinta kàk? Yakoai nura ngurrur korien wal nurun ba?

41. Ngatun kinta kan kara kauwul kan, or lan, ngatun wiya lan ngaiya, /bara, bara bo barabo, or/ tarai kan tarai kan, wonta kón unni kore ngali? kulla _ wibbi ngatun wombul ngurrá bon!

 

Notes:
What is for sweets ---
What is withered* ---
6. root*
8. to
? Or Yanti ? Likewise ____________

Is it * wi-ra or wi-ne*, or wir-ra, or wir-ra.

The affliction* * because of the * * it follows (?)
20. *

? Is waiyo this blade or * *
24. ka korien
25. *
27. *
28. *
30. Compare*
33. *
37. or Tulkun*
38. *