The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 3

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35                               


Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW

 

Mark Winta 3

1. Ngatun noa uwea kan Sunagog ka; ngatun kakulla ngaiya wakol kore unta, mutturra 8 koumba tirrai _______________ kakulla.

2. Ngatun bón bara tumemea, wiyà noa bón turón umunnun parrieung ka Sabbat ta; wiya yemmauwil koa bón bara.

3. Ngatun noa wiyá bón kore mutturra kan tirrai kan, ngarokilla willi ka.

4. Ngatun noa barun wiyá, wiyà tuloa ta murroróng umulli ko, nga yarakai umulli ko? Morón umulli ko, nga warikulli ko? Wonto ba bara wiya korien.

5. Ngatun tangnga noa barun nakilliliella niuwarin, (or niuwara kan to) minkil [noa] kan piriral lin búlbúl lin barun ba tin, wiya ngaiya noa [bon] untoa kore, tutullia bi mutturra ngiroumba, Ngatun [crossed out] tutulleen ngaiya noa, ngatun turón uma ngaiya bón mutturra ngikoumba yanti tirrai ba.

6. Ngatun waita uwa barn Pharisee, ngatun tentoakul bo wiyellileen bara barabo Herod koba, or umba ir kul - minnung bunnun bara bón yakoai bara bón tetti bungugunnun (or burrinnun.

7. Wonto uwa ba Jesu uwa [crossed out] burun [katoa*] wirrobulli kan ngikoumba ba katoa korowá toa: ngatun konara kauwul lang Gallilee ka birung wirrobulleen bón ngatun Judea ka birung.

8. Ngatun Jerusalem ka birung, ngatun Idumea ka birung, ngatung góng kalóng kabirung Jordan toa kabirung: ngatun bara Tyre koa ngatun Sidon koa konara kauwul lang ngurrá ta ba bara minnung bo minnung bo kauwulkauwul unia noa, uwá bara ngikoung kinko.

9. Ngatun wiya noa barun wirrobulli kan ngikoumba miteabun biuwil koa wakol Murrinauwai warea ta ngikoung ko, Ngalat* konarin, murrung kamea kun koa bara bón?

10. Kulla noa kauwulkauwul turón umá. Ngalako /or hguli tin/ murrungkamá bar bón numauwil* koà bón yantin bara munni kan.

11. Ngatun Marai kan yarakai kan, nakulla bura bón ba, pantimulleen mikan ka ngikoung kin ko, ngatun [crossed out] wiyá, wiyelliella, Ngintoa ta yinál ta Eloi koba.

12. Ngatun wiyá ngaiya noa barun yari bara wiyennun ngimillea kun koa bón.

13. Ngatun [crossed out] uwa noa bulkurra, ngatun wiyá noa barun ________ Ngatun uwa ngaiya bara ngikoung kin.

14. Ngatun ngeremaleen noa Twelve [kakilli ko ngikoung katoa] kauwil koa bara ngikoung katoa kakilli ko ngatun yukauwil koa barun noa wiyelli ko. /

15. Ngatun kaiyu kauwil koa bara turón umulli ko yantin munni ta, ngatun warikulli ko barun Diabolo (or Devil.

16. Ngatun Simon ngung [noa yitirra] wiya noa yitirra Petra;

17. Ngatun [crossed out] Jakobo, yinal ta Zebedee úmba, ngatun Ioane _________ Jacob úmba, (ngatun wiya barun yitirra Branerge ngiakai unnoa ta, yinal ta bara Mulls koba

18. Ngatun Andrew, ngatun Philip, ngatun Bartholomew, ngatun Matthew, ngatun Thomas, ngatun Jacobo yinal taAlphius úmba, ngatun Thaddeus, ngatun Simon Canaan kul,

19. Ngatun Judas Iskariot, Niuwoa nakoiya bón noa; ngatun uwa bara murrurring kokera. or kokere kolang.

20. Ngatun kaümillea kan bara konára ngali tin keawai wal bara ta pa ngulai, or Bread.

21. Ngatun ngurrá bara ba kótti ta ngikoumba uwa ngaiya bara warapa ngikoung ko mankilliko; kulla bara wiyá wongkul noa kuttan.

22. Ngatun bara Grammaten ko uwa bara barán Jerusalem [crossed out] ka binung, wiyá, Beelzebub kuttan ngikoung katoa, ngatun ngali ko noa Pirriwul Diabolo barun ba warikan noa barun Diabolo ngung warapa ka ko.

23. Ngatun koibea noa barun, rigatun wiyá barun Parabole tara, Yakoai noa Satan to warikan nun bón Satan ngung? (warapa kunnun?)

24. Ngatun ngarung ngara [crossed out] unmunnun ba wakól lo Pirriwul ko ba ko niuwoa bo*, keawai wal unnoa Pirriwul koba ka killi ko.

25. Ngatun ngarungngara umunnun ba kokere (or kokeró) niuwoa bo, keawai wal unnoa kokere kakilli ko.

26. Ngatun boungkullinnun [wal] noa ba Satan bo ngikoung kin bo (or niuwoa bo) ngatun tim pai kunnun ba keawai wal noa ngarokinnun kulla wal noa tetti kininun.

27. Keawai wal tarai to [crossed out] kore ko uwannun murrurrung kokere kolang kore koba kaiyu* kan ko ba kolang, ngirunnun bonén bón [crossed out] kaiyu kan nung, ngatun tang nga bón munnun ngaiya noa kokere ngikoumba.

28. Kauwa, wiyàn báng [crossed out] murun, Yàntìn Yarakai umulli ta barun ba yinal koba kore koba warikunnun wal unnoa tara, ngatun yántín yarakai wiyellita bara [bo] wiyennun ba.

29. [Crossed out] Wonto noa ba yarakai wiyennu bón Marai yirriyirri kan ngung, keawai wal warikunnun yanti tai, wonto noa ba tuburrinnun wal tetti bungngulli ko yanti ka tai.

30. Kulla bara wiyá, Marai yarakai kán ngikoumba.

31. Tanán ngaiya uwá ngikoumba kótti tara ngatun Tankán ngikoumba, ngatun ngarokilliliella warai ta, yukea ngikoung kin ko wiyelliella bon.

32. Ngatun bara konara yellawolliella ngikoung koa; ngatun bara bón wiyá, tiuwolliliella bara Tunkan to ngatun kótti to - ngiroumba ko ngikoung. /kai/.

33. Ngatun noa barun wiyá, wiyelliella, Ngake Tunkan emmoumba? Ngan ke kótte bara emmoumba?

34. Ngatun nakilliella noa kirraikirrai yantín barun, yellawolliella ngikouong kin ba, ngo tin wiyá, Nauwa "unni tara kuttán" Tun* kan emmoumba ngatun Kotti emmoumba!

35. Kulla yantín to bara ngurrunnun* loiyu* ta Eloi ko ba; bara bo kotti ta emmoumba, ngatun ungngienbai emmoumba, ngatun, Tunkan.

In Luke it is kuroko* tin to.

 

Notes
4. _erron
5. _nea*
5. *Herodians
17. *
29. *
34. *