The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 2

1 2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26 27  28                                              

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW 

    
Winta. 2.

1. [Ngatun uwea kan noa Capernun ka] Ngatun yukita pureung ka uwea kan noa Capernaum ka; ngatun tóttóng kakulla ta ngali kokirá noa kakulla.

2. Ngatun kaümulleen kauwulkauwul; keawai wal bara ngarokilli korien unta, ________ ka: ngatun noa barun wiyelliella wiyelli ta (or wiyellikannè).

3. Ngatun uwa bara ngikoung kin mankilliliella wakol munsu kan karál kan kore ko wará ko.

4. Ngatun papai korien wal bara uwa ngikoung kin ko konára tin kauweul tin, wunkulla barán ngaiya bara munni kan karál kan pirrikilliella pirrikilli ngalla* ko

5. Ngatun makulla noa ba Jesu ka, nguerrulli ta barun ba, wiyá noa bón munni nan karal kan, yinal, wariká ta yarakai umulli ta ngiroumba ngiroung kin birung.

6. Winto ba /or ngatun/ 2 winta Grammaten kul, [ngatun Pharisee kul] yellawollilliella unta kóttullilliella murrurring búlbúlla barun ba ko.

7. Yakoai ngali wiyán ba yarakai wiyelli ta? Ngan [ka] to, kaiyu kan to warikulli ko yara kai umullitára wonto ba Eloi to niuwoa bo?

8. Ngatun yakita, ngurrulliella Jesu ko ba Marai ko ngikoum ba ko, yanti bara ba kottiellilliella barabo barabo, wiya ngaiya noa barun, Minnaring tin nura kottullilliella umora tára murrurring búlbúl la ba ko nurun kin ba ko nurun kin ba ko?

9. Wiyà murroróng wiyelliko bón munni kan karál kan ngiakai warikia ta yarakai umulli tára-ngiroumba ngiroung kin birung nga, ngiakai wiyelliko; Boungkullia, ngatun mára wokka lang pirrikilli ngél ngirouomba, ngatun wollawollaw*?

10. Wonta ba /or Ngali tin/ngurrauwil koa nura kaiyu kan noa Yinal ta kore unti ta purrai warikulli ko yurakai umulli tára, (wiya ngaiya noa bón munni kan karál kan,)

11. Ngatoa wiyan bánung, Boungkullia ngatun mára wokka lang pirrikilli ngél ngiroumba, ngatun yuring wolla kokirá ko ngiroumba or should it be as in Luke 5:24 waita unwolla ngiroung ka ta ka & &

12. Ngatun tentoa kal bo boungkulleen noa, mankulla [crossed out] pirrikilli ngél, ngatun waita uwá mikan ta birung barun kin* birung yantin tabirung; ngala tin kóttullilliella yantin baran, ngatun murroróng wiyá bón Eloi ngung, wiyelliela, Kea [wal] wai wal ngeen na pa korien ngali keloa /or yanti keloa./

13. Ngatun [yakita yukita yellawolliela noa ba Jesu takillingélla] uwa kan uwa wombulloa; ngatun yantin konára uwa ngikoung kin ko, ngatun noa barun wiyelliella.

14. Ngatun uwollilliela noa ba nakulla noa bón Levi ngung, yinal Alpheus úmba, yellawolliela ngukilli ngél la mankilli ko wiyatoara. ta, ngatun wiya bón, yetti wolla tia, Ngatun noa boungkulleen ngatun noa bón yetti wá.

15. Ngatun yakita yukita, yellawolliella noa ba Jesu ba takilli ngélla koking ngikoumba kin ko; ___________ Teloni ngatun yarakai yellawa … wakól bota Jesu toa ngatun wirrobulli kan toa ngikoumba koa; kulla __________ kakulla, ngatun yetti wá bara bon.

16. Ngatun nakulla bara bón ba, Grammaten ko ngatun Pharisse ko, takillilliella Teloni toa ngatun yarakai koa, wiya bara wirrobulli kan ngikoumba,/Yakoai noa /or/ Minnaring tin noa tatán ngatun pittán /or pìtán/ barun koá Teloni toa ngatun Yarakai koa?

17. Ngurrá noa ba Jesu ko, wiyá ngaiya noa barun, Baraba mórrón tai kuttan, keawai wál bara wiyennun Karákul, wonto ba bara munni kuttan: uwá korien bang wiyelli ko Murrorróng tai, wonto ba yarakai willung nunki kakille ko.

18. Ngatun bara wirrobulli kan Ioanne úmba ngatun Pharisee koba mopai ye kakulla!
Or should it be thus/ Yür bungnyea kun koa ngali/ -
Bung orgaiko korokal la birung*/

ngatun uwa bara ngatun wiyá bón, Minnaring tin bara wirrobulli kan Ioanne úmba, ngatun Pharisee ko ba mopai, wonto ba ngiroumba wirrobulli kan mopai korien?

19. Ngatun noa Jesu ko wiya barun, wiyà mupai* bara katán wonnai tara prorikunbai ngel kul yakita kolai poribai ba katán barun katoa ba? Yanti kalai ta barun katoa poribai katan keawai wal bara mopai korien.

20. Wonto ba kunnun wal purreung ka tára, manun wal bón ba poribai barun kin birung, ngatun yakita ngaiya mopai kakilinnun wal bara purreung ka unta tara.

21. Keawai wal Kore_ko upillinnum bungai kul Korokabla wuruwill-la; +/ kulla ba ngali tin, Ngala* ko Bungai kullo, yür bungngunnun wal korokalla birung, /ngatun póntól kauwul lang [crossed out] bungngunnun yarafeai./ ngala ko:/

22. Ngatun Keawai wal Kore ko upinnun bungai kul Oin, pika ka korokal la; killa Oin-to bungai kullo potopai yennun wal pika ka, ngatun kiroa bullinun wal Oin, ngatun pika yarrakai

? x ______ Should it be wúntoara nakilliko yiriyiri ka.

? _______ Should it be Sabat ta uma kore tin ngatun keawai wal kore Sabat tin!

kunnun; wonto ba [crossed out] Oin bungngai kul wunnun wal bungngai kal la pika ka.

23. Ngatun yakita yukita, uwa noa murrung koa Corn ngeil loa, purreung ka Sabbat ka; ngatun Wollung Corn ko ba wirrobulli kan to titea uwolliella bara ba.

24. Ngatun bara bón Pharisee ko wiyá, nauwa, Minnaring tin bara umullilliella [crossed out] k---* Purreung ka Sabbat ka. keawarán murroróng umulli ko unta ta?

25. Ngatan noa barun wiyá, wiyà nura wiyà ba unni ngali noa ba Dabid to upá ____________, ngatun, kapiri kakilliliella noa ba, ngatun bara kakulla ngikoung katoa,

26. Yanti uwa noa ba [crossed out] kokirá Eloi ko ba ka, Purreung ka, Abiathar ko ba Jeru ko ba Pirriwul ko ba, ngatun takulla ngaiya noa bread nakilli kanne*, keawarán murroróng takilli ko tarai to wonto ba bara Jeru, ngatun ngukulla noa barun [crossed out] ngikoung katoa kakalla?

27. Ngatun noa barun wiya Sabat ta umá kore ko ngatun keawai wal kore Sabat ko:

· Luke 6/7 it is Umalla* which is correct see Luke*

What is Hildthuir* peace*, or were* silent. Talamá in Luke is to * by the house see L. 14/4

Dr _taya* barun nakillielln* noa ba -

28. Ngali tin Yinnal ta kore ko ba. Puriwulo noa katan Sabat ko.

 

Notes
2. Door
Palsy
6. _7?+
7. Plural.
9. *
9. --- ? or ir
11. _kul
12. a
taught
13.CustomNotes
14. a
* or iora
Many
16. *
17. Why
19. * or 36 Dec 19th
22. _l*
alla*
24. *
26. *