The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 15

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47       

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW
    

Mark Winta 15.

1. Ngatun yakita bo ngorokan ta ka, wiyelliella bara pirruwul Jeru baran katoa Ngurrokul loa ngatun barun katoa Grammaten toa, ngatun barun katoa yantin toa _____________ oa, ngatun ngirá ngaiya bón Jesu nung, ngatun ngurrá bón waita kolang ngatun wúnkulla bón ngikoung kinba Pilat kín ba.

2. Ngatun noa, Pilat to bón wiyá [wiya] nga Ngintoa ta, Pirriwul kuttan barun ba Joudaia koba? Ngatun noa, wiyayaleen, wiyá bon, kauwá yanti ta bi wiyán.

3. Ngatun bón bara pirriwul lo Jeru ko wiyayimulliella minnung bo minnung bo kau- kauwul kauwul bo; wonto noa ba wiyá korien.

4. Ngatun noa Pilat to bón wiyéa*, wiyelliella, keuwai bi wiyán? Ngurrulla bi [crossed out] unni tara kauwul kauwul bo minnung bo minnung bi wiyá bara ngiroung kai.

5. Wonto ba noa Jesu ko wiyá korien yakita; ngala tin kottelliella, Pilat-to.

6. Yakita kakulla takulli ngél la wúnkulla noa wakól bón ngiratoara ta, tarai tung bara wiyauwil/wúnkilli ko/

7. Ngatun kakulla ta wakól yitirra Barabbas ngiratoara baran kattoa wuruwaikan niuwoa kattoa/ kàtoa/ tetti bungngá bara wuruwai ta ba.

8. Ngatun bara yantin to Konarra ko kaibulleen wokka upauwil koa noa yanti noa ba upa ba yanti katálla barun kai.

9. Wonto noa ba Pilat to barun wiyá wiyelliella wiyà nura wommun biuwil bon báng pirriwul nung Joudai ko ba nung nurunko?

10. (Kulla noa ngurrá bukka kán tin bara Pirriwullo Jeru ko wúnkulla bón.)

11. Wonto ba bara pirriwul lo Jeru ko pirál wiyá barun Kore, wommun biuwil koa noa boa bón, Barabbas barun kin ko.

12. Ngatun Pilat-to wiyá, wiyelliella barun, wiyà nura yakoai, minnung bunnun bón bang ngali yitirra nura Pirriwul ta noa Joudaio ko ba?

13. Ngatun [wiyéa] kaibulléa bara, ngiakai, tetti wirrilla bón talingkabilli kan ne to, tetti wirrilla bón talingkabilli kan ne to.

14. [Ngatun yant ba noa Pilat to*] Wiyéa ngaiya noa Pilat to barun, Minnaring tén? Minnung yarakai noa umá? Ngatun bara kaibulliella butte pirál láng, Tettti wirrilla bón talingkabilli kan ne to.

15. Ngatun yanti ba Pilat to pittulmauwil koa barun Kore, wommun bea bón Barabbas nung - barun kin ko. ngatun wúnkulla ton Jesu, weilkorilli ta bón noa ba, tetti wirrilli ko taling kabilli kan ne to.

16. Ngatun bara Soldier ko bón yemmamá yuring waita kolang Hall kolang yitirroa Pretorium ta; ngatun kaibulleen bara kaümulli ko barun yantín tára konára.

17. Ngatun wutia bón bara purpel kan ne. ngatun upá wakól Crown tulkirri tulkirri ka birung, ngatun wutiá wollung ka ko ngikoumba kin ko.

18. Ngatun ngaiya ngaiya kai wiyá bón Ella beara, Pirriwul ta Joudaes koba!

19. Ngatun wollung bón bara búnkulla kóngka ko, ngatun karrángko-pilleen bón bara, ngatun warongbung ko upulliella barán bara wiyelli ko bón/yirriyirri kán killon./

20. Ngatun beelmulli ta bón bara ba, mánkulla ngaiya bara ngikoung kin birung unnoa Purple ta, ngatun wúntia tia ngikoung kirrikin ngikoumba, ngatun yemmamá bón bara waita kolang tetti wirrilli ko bón tulling kobilli kan ne to.

21. Ngatun tulling kobilli kan ne ta ngikoung ko, karrilli bungnga bara [crossed out] wakól [crossed out] Simon nang* Cirene kul uwolliella noa ba yakita korung ka birung, Niuwoa ta biyungbai Alexander-úmba ngatun Rufus-úmba.

22. Ngatun mánkulla bón bara unita [crossed out] koláng Golgothà koláng ngiyakai wiya. tóara ta Ngórra kapara/ kuppurra/ koba yitirra.

23. Ngatun ngukulla bara bón Wine [crossed out] taróng kamulleen Myrr: wonto ba noa keawai mankulla, /or man ba or pa./

24. Ngatun bón bara ba tetti wirréa tulling ko billi kan ne to, toinbileen ngaiya bara kirikin ngikoumba wupilliella waiya* ngala ko, minnung ko bara tarai-to tarai-to kore ko mankilli ko.

25. Ngatun kakulla hour ka ta ngoro ka ta, ngatun bón bara tetti wirrea tulling kobilli kan ne to.

26. Ngatun upaleen wokka ka ta wiyaya noatoara ta upatoara ta ngikoumba, ngiakai, Piriwul ta Joudai-koba.

27. Ngatun ngikoung katoa buloara mán ki ye bulun bara tetti wiréa tulling ko billi kan ne to; wakól nung túngkakeri ka ngatun tarai ta wúnto keri ka ngikoung kin ba.

28. Ngatun unta ta kakulla kakilli kán wiyá upatoara ta, ngiyakai wiyán, Ngatun [wiyatoara ta no] yirirra noa kakulla barun kàtoa yarakai willung-toa.

29. Ngatun bara uwá tarung koa, beelmá bón tirritirrilliella wollungko barun ba ko, ngatun wiyelliella, Ella Ngintoa ta warikulli kan to Kokeri yirriyirri ta, ngatun [crossed out] kaiyu kan ta bi wittimulli ko, unnoa ta - Purreung ka ngoro ka ta,

30. Mirromullia bi ngintoa bo, ngatun kai tanan [crossed out] bárá kolang unta birung tulling kobilli kan ne ta birung.

31. Yanti ba bara pirriwullo Jeru ko, beelmulliella, wiyayellileen bara bo bara bo barun katoa Grammaten koa, ngiya kai, Niuwoa ta tárai kán barun muromá; kaiyu korien noa múromulli ko niuwoa bo.

32. Tanan barán uwabunbilla Krist ta Pirriwul Israel-úmba yakita unta birung tullingkobilli kán ne ta birung, nauwil koa ngeen, ngatun ngurrauwil koa ngeen. Ngatun [crossed out] bara, tettiwirritoara ngikoung katoa ba, beelmá bón.

33. Ngatun yakita kakulla hour ka ta six ka ta, takoi ta kakulla unta ta yantín ta purrai ta ba kauwil koa [crossed out] hour ka ta hine* ka ta kakulla.

34. Ngatun yakita kakulla hour ta nine ka ta, Kaibulleen Jesu ko Pulli to kauwullo, wiyelliella, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani? ngiakai wiyatoara ta, Eloi emmo-umba, Eloi emmoumba minnaring tin bi tia wariká?

35. Ngatun tarai kan barun ba ngarokilli kán unta bopai ta ba, ngarrung kulla bara ba, wiyelliella ngaiya, A, kaibullán bón noa Elias nung.

36. Ngatun murrá wakóllo ngatun ________ unieka ngatun wunkulla kóngka ka ko, ngatun ngukulla bón pittulli ko, wiyelliella, yanoa, naman billa ngeen, wiyà noa Elias-o tanán awonnun mankilli ko bón barán.

37. Ngatun kaibulleen noa Jesu ko pulle to kauwulli, ngatun wúnkulla ngaiya noa marai ta /tetti ngaiya noa./

38. Ngatun kirikin ta Temple ka ko yürkulleen búloa koa wokka ka birung unta ko barán ta ko.

39. Yakita ngaiya noa ba Centurion ta ba [crossed out] ngarokilli kan kaiyin [ta] ta ba Cerpai* ta ba ngikoung, nakulla yanti noa ba kaibullán /or leen/, ngatun wúnkulla marai ta, wiya ngaiya noa, [crossed out] Kauwá yuna bota wal unni kore yinal ta kakulla Eloi úmba.

40. Unta kakulla bara nukung nakilliella kalóng ka ba; untoa ta barun-katoa kakulla Mari Magdalene kulleen, ngatun Mari tunkan ta James-umba warea ta [ko], ngatun Joses-úmba, ngatun Salonic-umba;

41. (Kakulla noa ba Galilee ka ba wirrobulleen ngaiya bara bón, ngatun upullileen bón;) ngatun kauwulkauwul tarai kan bara nukang [ka] tanan uwá ngikoung katoa Jerusalem ka ko.

42. Ngatun yakita ngaiya yarea kakulla ba, (kulla wal ngaiya upullikanne ta, unnoa ta purreung ta tángka kal Sabbat ta.

43. Tanan uwa Joseph Arimathea-kul, murróng-tai noa, Counsellor, mittilli kan noa ngala ko piriwul koba Eloi úmba ko, ngatun waita noa uwá _______________ ngikoung kin ko Pilate kin ko, ngatun wiyelleen ngala ko murrín ko Jesu ko ba ko.

44. Ngatun noa Pilat-to kóttelleen wià noa tetti wal kakulla: ngatun kaibulleen [wiyá] bón Centurion nung, wiyá noa bón, wià noa yura ki wal tetti kakulla.

45. Ngatun ngurrán noa ba ngala birung Centurion ta birung, ngukulla murrín noa ngikoung ko Joseph kin ko.

46. Ngatun kirrikin murrróng ngupai yeen noa, ngatun mánkulla bón noa barán ngatun mungngamá bón noa kirri kin ta ko, ngatun wúnkulla bón unta/Sepulka/or Sepulchre/ tulmun ta unatoara tunúng ta, ngatun kurrai umá tunúng ta unta polóngkilli ngél la tulmun la koba ta.

47. Ngatun Mari Magdalene kulleen, ngatun Mari Jose-úmba, ngakulla untoa wúnkulla bón.

 

Notes
1. Council
2. *
6. Prisoner*
· not Italics
7. which is the *
8. had done
9. ta
10. again
13. *
15. or à
20. Compel
21. Place
26. bón or ta
28. *
35. spunge
36. Italics
45. Fine *