The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 14

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72       

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW    


Mark Winta 14.

1. Yakita yukita purreung ka buloara ka kakilla ngaiya takilli kan ne kaiwitoara koba, ngatun nulai leaven korien ta koba: ngatun nupulleen bara pirriwul Jereu* ta ngatun bara Grammaten to yakoai bara mánkilli ko bón nga koiyelli ko, ngatun tetti bungngulli ko bón.

2. Wonto ba bara wiyá yanoa keawai unta purreung ka takilli kan ne ta wuruwai katea kun koá kore ko.

3. Ngatun kakilliella noa Bethany ka ba, kokira Simon ko ba ta Sepro-kan ta, yellawolliella noa ba takilli ko, tanán ngaiya uwa wakól nukung mantilliella wúnkilli ngél Alabasta kul putilli kan ne[*] Spikenard ta, murrorroung kauwul ta; ngatun bountoa türbungna unnoa wúnkilli [kan] ngél, ngatun kiroabulleen [bountoa] unta wollung ka ko ngikoumba ka ko.

4. Ngatun tarai kan ta bukka kan bara kakilli bara bo [crossed out] ngatun wiyá bara minnaring tin warikéa ngatóng unni kipai:

5. Kulla wal unni ngupai yinnun ba Pence hundred ta ngoro ta kakilli ko, ngatun ngaiya ngukilli ko ngala ko barun mirrul ko, ngatun koakilleen bara bounnoun kin. or kai.

6. Ngatun Jesu ko noa wiyá, wamunbilla bounnoun; minnaring tin nura koakilleen bounnoun? murroróng umatoara bounnoun [toa] ba tia.

7. Kulla [crossed out] bara mirrul kan kakulla nurun/ katoa/ ka ba, ngatun kawoa murroróng * nun-nura barun yakita bo: wonto ba tia keawai wal bang unti kuttan nurun kin ba yanti ka tai.

8. Bountoa ba umá yanti bountoa kaiyu kan to: tanán bonén uwa bountoa putilli ko tia murrín emmoumba ta núlkulli/ ko/ tin.

9. Yuna bota bang wiyan, wiyennun wal unni Evanelia/ unta/ wonta bo wonta bo [unta bo] wyennun wal ngaiya ngali bountoa umá unta bo yantin purrai ta bo Tàngngunbilli ko bounnoun kai.

10. Ngatun Juda Iscariot tarai kan twelve kul uwá noa barun Pirriwul Jeru tara ngakoiyelli ko/ or ngakómbilli ko/ bón barun kai.

11. Ngatun bara pirun kakulla ngurrulliella bara ba ngatun bara bón wiyá ngukilli ko bón Moni ko. Ngatun nukilliella noa yakoia noa ngakombilli ko bón.

12. Ngatun yakita ngaiya purreung ka kurri kurri ka takilli kan ne ta Seven korien ta turá bara ba tetti-kaiwitoara ta, wiya ngala ya bara bón wirrobulli kan to ngikoumba ko, wonta [ka] ring ke ngeen waita uwonnun umulliko tauwil koa bi kaiwitoara ta?

13. Ngatun yuká noa bulun wirrobulli kán koba bul ngikoumba, ngatun wiyá barun, yuring toa bula wolla unta kolang kokiri karing kolang, ngatun nungngurrun nun ngaiya wal bulun/ tarai kan to kore ko/ or/ wakol lo kore ko wimbi [kanto] ka ba kanto kokoin kan to; -/or [crossed out] kurrilli kan to wimbi ka ba kan to;/ wirrobulla bón.

14. Ngatun unta kolang [noa] polongkullinnun wal noa wiyella búlla bón kokiriteen, ngiakai, wiyán noa Pirriwul lo, [crossed out] wonnung kurri waiyaka takilli ngél, untoa bang ba tanun/ or tunnun/ kaiwitoara emmoumba katoa wirrobulli kan toa?

15. Ngatun túng kaiyinnun wal noa balun wakol kol-kauwul ta waiyakan wokka ka ba wupitoara ngatun umatoara: unnung umulla ngaiya ngearun ko.

16. Ngatun waita uwá wirrobulli kan ngikoumba, ngatun tanan uwá unta kokiri karing, ngatun nakulla ngaiya yanti noa ba wiyá barun ngatun upá bara kaiwitoara ta.

17. Ngatun yarca ka tanan noa uwa/ [wirrobul li kan toa ngikoumba ba ka toa]/ twelve kán toa.

18. Ngatun yellawolliella bara ba, ngatun takullallaba,/ wiya ngaiya noa Jesu ko/ or/ Jesu ko noa wiyá, yuna bo ta bang wiyán nurun, wakól lo nurun ba takillilin yakita emmoung katoa, ngakómbinnun wal tia.

19. Ngatun bara minki kakulla yakita, ngatun wiyá ngaiya bara bón wakól lo, wakól lo, wiyà ngatoa? Ngatun tarai to wiyá, wiyà Ngatoa?

20. Ngatun noa [barun] wiya yaleen, wiyelliella barun, kauwá wakól bo ta twelve koba ta; upulli kan ta noa emmoung katoa wimbi ka.

21. Tokól bota waita uwolli kolang yinal ta kore ko ba, yanti ba wiyatoara ngikoung kai: wonto ba [crossed out] yapállun/ or yi-/ unnoa kore ngakoyelli kan to bón ba yinál ta kore koba! Kanwá murroróng ka ba poir ka pa korien unnoa kore.

22. Ngatun takilliella bara ba, Mankull ngaiya Jesu ko bread, ngatun murroróng wiyá noa ngala ngatun, yürbungngá, ngatun ngukulla barun kin, ngatun wiyá, márà, tauwá: unni ta murrín emmoumba.

23. Ngatun mankulla noa wimbi ta; ngatun murrorong wiya ba noa ba, ngukulla ngaiya noa ngala barun, ngatun bara yantín to pittá unta kul or untoa kul.

24. Ngatun noa wiyá barun, unni ta ngórróng emmoumba wiya toara ta bungngai kul, kirrapa ngali barun kal kauwulkauwul lin

25. Yuna bo ta wal bang wiyán nurun, keawai wal báng pittunnun unti birung yeai ta birung Vine [crossed out] ta birung ka bo koa unnoa purreung kauwil pittunnun ngaiya wal bang bungai kul unta piriwul koba Eloi koba ka.

26. Ngatun, wittileen bara ba nungngún yirriyirri ta, waita ngaiya uwá bara bulka na kolang Olive ta kolang/ or ka la ka ko./

27. Ngatun Jesu ko noa wiyá barun, Bukka kan wal kunnun nura yantin to emmoung kai unni tokoi ta: kulla wal yanti ba upatoara ta, Búnnun wal bón bang Tipukul, ngatun wariwari wal kunnun barun tipu.

28. Wonto ba yukita boungkatea kunnun wal bang, uwonnun wal ngaiya bang kurrikurri ka nurun kin ko Galile kolang.

29. [Ngatun] Wonto ba noa Peterró bón wiyá yantín bota wal bara bukka kan kunnun, ngatoa keawai wál bang.

30. Ngatun Jesu ko noa [bón] wiyá, yuna bo ta banúng wiyá unni ta [tokoi] pur-reung kauwá unni tokoi ta kurrikurri ka bo tibbin to mirkaka ka wittillinnun/or wiy* * buloara bo, ngakoyennun wal bi tia ngoro ta. or nguro ka.

31. Wonto noa ba wiyá piral bùtti, tetti kolang bang ba ngiroung katoa ba, keawai wal bang ngakoiyennun ngiroung ngatun yanti ba bara wiya yantín to.

32. Ngatun tanan bara uwá ngórra ka ta yitirra Gethsemane ka ta: ngatun noa wiyá barun wirobulli kan ngikoumba, yellawolla nura unti, wiyelli kolang bang ba.

33. Ngatun mankulla noa barun Peter-nung, ngatun Jacobo-nung, ngatun Ioane-nung, [crossed out] ngikoung katoa, ngatun biyung kang noa kakulla, ngatun poról * noa kakulla;

34. Ngatun noa barun wiyá, poról láng emmoumba marai tetti kolang: Mittilea nura unti bo, ngatun / nauwa/ nakillia or tumimilla/

35. Ngatun muriung kolang noa uwá wareata, ngatun puntimulleen noa barán purrai ta ba, ngatun wiyelliella, kauwil koa konnun unni ta Yakita hour ta wita uwanwil koa ngikoung ka birung.

36. Ngatun noa wiyá, Ella, Abba, Biyung-bai,/ kaiyu kan ta bi ngintoa/ or ngintoa kaiyu kan ta or to, yantín tarai kauwulli ko; márà bi unni wimbi emmoung kin birung: wonto ba yanoa emmoumba ta, ngiroumba ta kauwa kakilli ko (or kamunbilla/

37. Ngatun noa uwá, ngatun nakulla noa barun pirrikipirriki/or pirrikilliella/, ngatun noa wiya bón Peter nung, Ella Simon, pirriki bi katan! kora koa be tumimilleen wakol la hour ta!

38. Tumimillia nura, ngatun wiyella, polóngkulli katea kun koa nura yarakai kolang: Kauwá kata Marai ta poról lán wonto ba. Murrín ta wiwirán kuttán.

39. Ngatun uwea kan noa yuring ngatun wiyea kan [crossed out] ngatun wiyea kan unnoa tára yanti bo wiyelli ta.

40. Ngatun willambo noa uwá nakulla noa barrun birrikéa kattea kan; (kulla wal poról lang ngaikung barunba;) keawarán bara ngatirán yakoai bara/wiyayellinnun/or/ wiyelli ko bón.

41. Ngatun tanán noa uwá ngoroko ka ta, ngatun noa barun wiya Birrikillia yanti yakita, ngatun yellawolla yanti bo nura: tantoa bota, unti tanan uwá hour ka ta; Nauwa, ngakómbea bón yinal kore ko ba ta manwil koa bón nutturrá ko barun kingko yarakai willung ko.

42. Boungkullia, waita ngeen; [crossed out] Nauwa, papai ta ba noa ngakeyelli kan tia.

43. Ngatun tántoa kul bo wiyelliella noa ba, tanán uwá Juda wakól kan twelve ka birung. ngatun konára kauwul ngikoung katoa, yirra kan-toa, Kottarrur kan toa, unta birung barun kin birung pirriwul la birung Jeru ta birung; ngatun barun kabirung Grammaten ta birung, ngatun barun kin birung/ngarómbai ta-birung or/Ngurrokul la birung.

44. Ngatun noa ngakóm billi kan bón tángngun béa barun unni túngngunbilli kán ne, wiyelliella, Niuwoa ta bang bón boinkullinnun wal, yanti noa bo ta wal; mára bón, ngatun yemmamulla bón kárá.

45. Ngatun yakita ngaiya noa uwá ta, waita tuloa kolang noa bón, ngatun wiyá ngaiya [crossed out] Ella, Pirriwul, Pirriwul; ngatun boinkullea bón.

46. Ngatun bon bara mankulla [crossed out] Mutturró barun ba ko, ngatun mankulla bón.

47. Ngatun wakol lo barun kin birung [crossed out] boungkilli kan unta ___________ yirra, ngatun búnkulla [bón] upullikan nung Pirriwul Jeru ko ba, ngatun /kólbuntea nguréung ngikoumba/ nguréung bón wittiá ngikoumba.

48. Ngatun Jesu ko noa wiyá, ngatun wiyelliella barun, wiyà nura tanán uwán yanti ba manki ye ko, yirra kan toa, ngatun kótturran kan toa mankilli kotia?

49. Kakulla bang yantin purreung ka ta ngi [crossed out] nurun katoa, wiyelliella, ngatun keawarán man ba tia nura: wonto ba upatoara ta wiyatoara ta kamunbinnun wal kakilli ko.

50. Ngatun yipá or yippá, [crossed out] bón bara yantin, ngatun tulbulleen bara waita,

51. Ngatun wirrobulleen bón wakól wúngngurrapin kirikin kan noa kirikin linnen ko; ngatun bón bara wúngngurrapin to, mánkulla.

52. Ngatun wúnkulla noa minoa kirikin linnen ta ngatun tulbulled ________________

53. Ngatun Jesu bón bara yemmamá Pirriwul Jesu koláng: ngatun kaumá ngikoung katoa yantín bara Pirrwul Jeru [crossed out], ngatun bara ngurrokul.

54. Ngatun Petero noa wirrobulleen bón kalong ka ta, murrung kolang kokiri kauwal Pirriwul [crossed out] Jeru-úmba kolang yellawá noa barun katoa upulli kan toa, ngatun kurról bulleen noa bo koiyung kon ko.

55. Ngatun nupilleen bara Pirriwul lo Jeru ko, ngatun yantín bara ngurrokul-lo nakilli kan ko bón Jesu nung, tetti wirrilli ko bón; ngatun ngatirán:

56. Kulla wal kauwul kauwul lo ngakoyelli kan ngikoung kai; wonto ba tulóa korien ta wiyelli ta baran ba tarai ta tarai ta.

57. Ngatun tarai kan bara bounkulleén, ngatun nakoyelleen bara ngikoung kai, ngiyakai wiyelliella.

58. Ngurrung kulla ngeen bón wiyelliella ba, umunnun wal bang barán unni Kokirri yirriyirri kan,/Temple/ umatoara ta [crossed out] ngala tárro mutturró, ngatun ngoro ka bo kannun ta wittimunnun wal bang unnung tarai ta umatoara kunnun wal mutturró korien.

59. Wonto ba [bara] yanti keawai tuloa ta wiyelli ta barun ba tarai ta tarai ta or tarai ta bo tarai ta bo.

60. Ngatun willi ka [boun] wokka ka boungkulleen Pirriwul Jeru ta, ngatun wiyá bón Jesu nung, wiyelliella, ngatirán bi wiyán? Minnaring ke unni wiyatoara ta barun ba ngikoung kai?

61. Wonto noa ba mupai kakulla, ngatun ngatirán noa wiyá or keawarán noa wiya ba wiyea kan bón Pirriwul lo Jeru ko [bon] ngatun wiyelliela bón. Krist ta bi unni, yinál ta Pitulmatoara koba? Or Pitulmulli kan koba?

62. Ngatun Jesu ko noa wiyá kauwá ta bang: ngatun nanun wal nura yinal ta kore koba yellawollinnun [crossed out] túngkáng ka, kaiyu kan ta, ngatun tanán uwollinnun unta tara yarél la ba moroko koba ka.

63. Yakita ngaiya yürbung ngá Pirriwul la Jeru ko kirikin ngikoumba ta; ngatun wiyá tántoa ta yanoa ngearun kin ngurralli kan to tarai to? or Minnaring ko?

64. Ngurrung kulla ta nura: yakoai nurá kóttán? Ngatun yántín to wiyá kummunbilla bón tettí wirrilli ko or burrilli ko.

65. Ngatun tarai to bara karáng ko billeen bón, ngatun wutilleen bón ngaikang ngikoumba, ngatun búnkulla bón, ngatun wiyá bón, wiyellia: (Prophesy:) ngatun búnkulla bón bara upulli kan to [crossed out] wará ko mutturró ko ba ko barun ba ko.

66. Ngatun kakulla ba noa Peter ba bará ka ba murrung ka ba Kokirrá kauwul ka ba, tanán uwá wakol lo murrakeen ka birung Pirriwul Jeru koba.

67. Ngatun [crossed out] nakulla bón bountoa ba Peter nung kurról bulliella noa bo; nakilleen bón bountoa, ngatun ngaiya wiyá [ngaiya], kauwá ngintoa ta kakulla ngikoung katoa Jesu koa Nazareth [crossed out ] kul loa.

68. Wonto ba noa/ or - ngakoiya yuropá, wiyelliella, keawai wal bang [crossed out] ngimilli korien, keawaran bang ngurrán bín wiyelli ta or yán. Ngatun uwa noa warrai ta ko ________________ ngatun tibbon to murkakaka wiyá.

69. Ngatun tarai to marrakeen to nakillea bón, ngatun ngaiya wiyá barun boungkullikán bapai ta ba, unni noa ngali wakol ta barun ba.

70. Ngatun noa ngakoyea kán [crossed out] ngatun ka bo yakita yukita wiya bón bara Peter nung, boungkilli kán to unta bapai ta ba, yuna bota ngintoa ta wakól barun ba; kulla wal ngintoa Galilee kul, ngatun yanti kul killoa pullé ngiroumba.

71. Wonto ba noa yarakai wiyelleen, ngatun yiba/turín wiyelleen/wiyelliella, keawarán ngimilli korien bón báng unni kore ngikoung kai nura wiyá.

72. Ngatun Buloara ka ta wiyeá kan tibbin to Murka kaká. Ngatun noa Peterró kótteléen unnoa ta wiyelli ta wiyatoara ta Jesu ko noa bón wiyá, Tibbin to noa bonén murkaka wiyennun buloara ka ta, ngoro ta kunnun wal bi nakoyennun bi tia. Ngatun noa kóttelléen unnoa ta, tungkilleen ngaiya noa.

 

Notes
2. Uproar.
3. Ointment.
4. Waste.
Ointment.
6. Trouble
7. Memorial.
11. *
24.* * or kin * many
25. *
26. *I 22.39
28. *
30. I 22. 34
32. while
33. *
34. watch
34. watch
38. Ready
39. kulleen kullea
43. or ta
43. * think this best? Presbyter.
44. Safely
47. drew
50. *
52. naked
54. Warmed
55. Council
56. Together
58. Together
61. Blessed
65. Spit.
Face *
66. Palace
67. Warming
67. *
68. Porch.
70 *
71. *