The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 13

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37                           


  
Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW 


    
Mark Winta 13.

1. Ngatun uwolliella noa ba unta birung Temple la birung warai kolang wiyá bón noa wakól lo wirrobulli kan ngikoumba ko, Ella, Pirriwul, nauwà unni tara tunúng biyung kang ngatun unni tara wittímatoara.

2. Ngatun Jesu ko noa wiyayaleen wiyelliella bón, natán bi unni tara wittimatoara kauwul tara? Keawai wal wúnnun/or wúntoara kunnun/unti kul túnnung wokka ka wokka ka tarai ka ta, wonto ba warikullinnun wal karing barán.

3. Ngatun yelliwolliella noa ba wokka ka Bulkurrá Olive ka ta kiyen ka ta Temple la ta wiyá bon bara _______________ Petero, ngatun Pa ko bo, ngatun Andrew,

4. Wiyellia bi ngearun yakounta ke unni tara ngali kunnun? Ngatun minnaring ke túngngu binnun ngali ko unni tara karing ngaiya kunnun?

5. Ngatun noa Jesu ko barun wiyayalleen, ngiakai wiyelliella, Yakoai nura, ngakoi [katea] kun eva* nurun tarai to;

6. Kulla kauwulkauwullo tanán wal uwonnun yitirrin emmoumba tin, wiyellinnun ngaiya ngiakai Ngatoa bo-Christ ta, ngatun ngakombinnun wal barun kauwulkauwul.

7. Ngatun ngurrunnun nura ba ngala tara wuruwai, ngatun tóttóng ngala tarin wuruwai tin, kin ta ngaiya ban kora; kulla unta tara kunnun wal kakilli ko; wonto ba wiran keawai kunnun yakita bo.

8. Wonto ba bara kore ko /karing ko/ wurriwai wal kinnun barun kore ko, ngatun bara Pirriwul [lo] ko ba ko, barun, Pirriwul ko ba ko; ngatun purai ta ko púllul púullul kunnun tara winta ka ko ngatun kanto korien ta ko, ngatun yarakai kannun tara: ngali tara kurrikurri kunnun ta yarakai ka killiko.

9. /Yakoi nura/or/Wonto ba nura yakoi: kulla wal bara nurun wúnnun or/ mannun mikan ta ko [crossed out] wiyelli kan ko ba [ka] ta ko/or Council/ ngatun búnnun wal nurun Sunagog ka: ngatun yemmamunnun wal nurun mikan ta ko barun kai wiyelli kan ta ko ngatun Piriwul [yitirrin emmoumba tan] ta ko emmoung kai, tungngunbilli ko kunnun ka killiko barun kai.

10. Ngatun Evangelion bonén maróng koiyennun wal barun kin ko yantin Kore ka ko.

11. Wonto ba bara yemmamunnun nurun ba, ngatun wúnnun nurun ba, kotti kora bonén minnaring nura wiyennun, Yari nura kóttinnun bónén; kulla yanti ngukatoara/ wiyelli ko/ nurun untoa kal bo, yanti ngaiya nura wiyella: kulla keawai nura wiya bunnun, wonto ba Marai to yurriyurri to wiyennun wal.

12. Ngatun ngakómbinnun wal kotti to kótti ta tetti bungngulli ko, ngatun Biyung-bai to yinal ta; ngatun boungkullinnun wal wokka bara [y] wonnai tárro barun Biyung-bai barun ba, ngatun tetti burrinnun wal barun tetti burril li ko.

13. Ngatun nurun yarakai umunnun yantin to kore ko emmoumba tin yitirrin: Wonto ba noa kakillinnun wal [yanti] wirán ka ko. murronkunnun wal ngaiya noa.

14. Wonto nanun nura ba unnoa yaraikai ta Mirrul ko-ba [crossed out]/ or warriwarri kulli ta koba/ [crossed out] wiyatoara ngala ko Daniel lo Prophet ta ko, boungkillinnun unta ta keawaran wal murroróng boungkilli ko unta ta (Ngurrurbunbilla bón niuwoa natán unti) tin bulli[crossed out] ngaiya noa yellawolli kán Judea ka birung ka-ba waita untoa kolang bulkirrir kolang:

15. Ngatun noa wokka ka ba kokirá ta uwa bunbi yikora bón barán koláng murraring kolang kokirrá kolang yanoa pulóng [crossed out] bun bi yikora untaring mankilli ko minnungbo untoa ka birung kokirrá birung ngikoumba ta birung:

16. Ngatun [crossed out] ngaiya noa kuttán upullingél la ba [crossed out] uwa bunbi yikora bón willung kolang mankilli ko wurabil ko ngikoumba ko.

17. Yapallun bara wonnai kan, ngatun bara tulli kan yakita ngaiya untoa tara purréung ka!

18. Ngatun wiyellia nura, ka ki yikora tulbulli ta nurun ba yakita kurkurra ta.

19. Kiella wal yakita ngaiya kunnun untoa tara purreung ka yarakai ummulli ta, keawarán wal [crossed out] yanti killoa kurrikurri ka birung. Unna toa umulli ta birung umatal la Eloi to ta birung unti ta, keawai wal kunnun yanti killoa kakilli ko.

20. Ngatun kulla [keawai] noa Pirriwul lo unnoa tara purreung ka kauwulkauwul kora ka mulla warea ka kill ko keawai wal tarai kan kore ko morón kunnun: wonto ba barun kai ngirimatoaria ngirimá barun noa umá noa warea ka killi ko unnoa tara purreung ta.

21. Ngatun yakita ngaiya tarai kan kore ko wiyennun nurun ba, A, unti ta Christ ta kuttán; A unta noa kuttán; yari nura ngurrunnun:

22. Kulla wal kunnun bara ngakoiyelli kan [bara] Christ ta kakilli ko, ngatun ngakoiyelli kan Prophet kakilli ko ngatun túngngun binnun bara túngnganbilli ta biyung-kang, ngakoiyelli ko barun ngirimatoara kan kaiyu konnun korien ba/ or ka ba korien kunnung wal.

23. Yakoai nura: A nauwa túngngunbúlleen bónnén bang nurun/ or wiyá bónén nunin bang.) yantin tára minnung bo minnung bo.

24. Wonto ba yakita untoa tara purreung ka, murreung ta unnoa yarakai ta, Punnul ngaiya takoi kunnun ngatun keawai wal yellena [crossed out] killibínbín bunnun korien: bonnoun ba killibínbín;

25. Ngatun bara Munni Moroko ka ba pór kullin nun wal, ngatun tolomunnun wal unta tará kaiyu kan ta moroko koba;

26. Ngatun nanan ngaiya bara bón yinal ta kore koba tanan uwollnumba yarél la ba, kaiyu kan toa kauwulloa ngatun killibíinbín/ katoa/or /koa.

27. Ngatun yakita ngaiya yukunnun noa barun Angel ngikoumba, ngatun kaümunnun wal barun ngirimatoara ngikoumba unta birung wibbi kabirung wará ta birung kálong ka ta birung purrai ta birung unta birung kalóng ka ta birung Moroko ka birung.

28. Ngurrilla yakita unni ta Paraból Yirriwilbin tin; wirán ta ngala ko ba _________tender kunnun ba ngatun poaiboullinnun ba ______________ leaves ___________[Ngala ko ba] nanun nura papai ta ba wunal ta:

29. Yanti ba killoa, nanun ngaiya nura ba unni tara kunnun kakilliko, ngurrulla ngaiya papai ta ba, kauwá ka ta polóngkulli ngél la ba.

30. Tokól bo ta bang wíyán nurun, keawai wal unni willung ngél waita kauwil koa yantin unni tára kakilliko/or what it means for Done/

31. Moroko ta ngatun Purrai ta waita uwonnun wal, wonto ba wiyelli tara emmoumba keawai wal ka korien.

32. Wonto ba unta Purreung ta, ngatun unta hour ta keawarán wal tarai kan Kore ko ngurrán, keawai keawarán bara Angel lo Moroko ka ba, keawarán noa yinal lo, wonto ba noa Bujungbai to.

33. Yakoai nura, nauwa ngatun wiyella: kulla nura ngurra pa korien yakounta ke kunnun kakilliko.

34. Yanti ba killoa kore koa uwolli[el] lin katong koláng, ko kirabirung ngikoumba ka birung, ngatun kamulleen noa barun [crossed out] umilli kan kaiyu kakilliko or upulli ko, ngatun tarai ta tarai ta kore ko [upulli ko] yantin tara ngala ko upulli ko, ngatun noa wiyá bon [noa] korawolli kan ta nakilli ko.

35. Nauwa nura, ngali tin; keawarán nura ngurrán wonnun noa ba ko kokiriteen tanán ba; [wià] nga yarea ka, [wiyà] nga tokoi willi[crosed out] ta, [wiyà] nga mukkakaká tibbin to wiyellinnun ba. [wiyà] nga ngorokán ta:

36. [crossed out] Tanan uwa koa kun noa tantoa kul bo, nanun ngaiya noa nura birrikillinnun ngarabo.

37. Ngatun unni bang nurun wiyan, wiyán bang barun yantin Nauwa.

 

Notes
1. *
3. privately
5. bungngea
8. *
10. Publish
20. Except
24. ka*
28. *
28. Leaves
34. Porter
Master of the House.
Midnight