The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 12

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14

15

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

 

   

 

 

 

Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW

   
Mark Winta 12.

1. [(Ngatun noa barun wiyá _____________ Parabole)] Ngatun potopaiya* wiyá ngaiya noa barun Parabole, tara Tarai kan to Kore ko Meapá Vinyard ngé[i]l la ngatun meapá wakól Hedge karaikarai unta ngatun pinnia wine ngél la ko, ngatun witia/or wittia/ wakól Tower, ngatun wúnkulla barun kin upullikan ta, ngatun waita uwá kalóng koláng.

2. Ngatun yakita ngaiya poaikulleen ba, yuka noa bón wakól umullikán barun kin upullikan ta, nguwil koa bara bón yeai vineyard ngél la birung.

3. Ngatun mánkulla bón bara, ngatun búnkulla bón, ngatun yuká bon waita koláng yeai korien/or ngatirán/

4. Ngatun noa toenta yukéa kan barun kin tarai kan umulli kán; ngatun ngatun búnkulla bón wollung ta, ngatun yuka bón yarakai umatoara.

5. Ngatun noa toenta [bón] barun kin tarai kán umullikan; ngatun bón bara tetti bungnga, ngatun kauwulkauwul bara tarai kan; búnkilliella barun tarai kan, ngatun tetti bungngulliello barun tarai kan.

6. Kakilliella yinál pittulmatoara wakól bo ta ngikoumba yuka bón noa willung ka barun kin, wiyelliella, ngurrunnun wal bara bón yinál emmoumba.

7. Wonto ba bara wiyellileen barabo barabo. Unni ta Ungngurra pirriwul; kai ngeen buwil koa bón, ngatun ngaiya purai koa kauwil ngearun ba.

8. Ngatun mankulla bón bara ngatun tettibungnga ngaiya bón, ngatun wariká bón bara Vineyard ngél la birung.

9. Minnung bunnun ngaiya noa Pirriwul lo? [crossed out] Tanán wal noa uwonnun, ngatun tetti bungngunnun barun upullikan ta, ngatun ngunun wal noa Vineyard ngél la barun tarai kan ko.

10. Ngatun wiyà/or wià/nura wiyatan [crossed out] unni ta upatoara Scripture. Tunúng ta wariká wittilli kán to unnoa ta katea kán [crossed out] wokka ka waiyakán ta wollung:

11. Unni ta ngali noa Pirriwul lo uma ngatun (It is marvellous in our Eyes? Biyung kang ngaikung ko ngearun ba?)

12. Ngatun kuta bara bon mankilliko, wonto ba bara kinta lang barun kin Kore tin; kuttan bara ngurra wiyá noa ba unni Parabole barun kin: ngatun wariká bara bón, ngatun waita bara uwá.

13. Ngatun yuka bara barun tarai kan Pharisee ngatun barun Herod úmba ngikoung kin ngurrulli ko wiyelli ta ngikoumba.

14. Ngatun tanán uwá bara bo, wiyá bara bón, Ella, Pirriwul, Tuloa ta bi kuttán yuna bo ta wal ngatun kinta kora lang bi tarai kore nung, kulla keawarán be ngurra pa barun mikan ka kore koba; wonto ba bi upán yanti Eloi koba tuloa ta: wià [tu]loa ta ngukilli ko ngukilli kan ne ngala ko Caisaro ko, nga keawai?

15. Wià ngeen ngunun, nga wià ngeen nga korien? Wonto ba noa ngurralliella ngakoiyelli ta barun ba, wiyá barun, Minnaring tin nura tia numán? Marabunbilla wakól Dinari emmoung nauwil koa báng.

16. Ngatun bara mankulla yanti: Ngatun noa barun wiyá Ngán killoa unni ta, ngatun Ngan úmba unni ta upatoara? Ngatun bara bon wiyá Kaisaro-úmba ta.

17. Ngatun wiyayaleen noa Jesu ko barun, wiyá, Nguwa unnoa tara Kaisaro-kin ko Kaisar-úmba ta, ngatun Eloi kin ko unnoa tara Eloi-úmba. Ngatun bara kóttelliella ngikoung kai.

18. Tanán uwá ngaiya bara Sadoukai wiyán baáa keawai wál morón katea kunnun tetti ka birung ka ki korien; ngatun wiyá bara bón, wiyelliella,

19. Ella, Pirriwul, Mose-to noa upá ngearun, Tarai-kan-ko ba ba [tetti] kótti tetti kunnun ba, Porikunbai ngikoumba kakulla unta, ngatun/wonnai korien/kán/Mara bunbilla ngikoumba koti bounnoun Porikikan bai ngikoumba, [ngatun] kauwil koa wonnai ngikoumba kótti ko-ba.

20. Yakita kakulla bara Seven ta kotti ta; Ngatun kurri birung ko pumbea Porikunbai kakilli ko, ngatun, tetti kakulla wonnai korien.

21. Ngatun willung ka ba ko Second-to bumbéa bounnoun Porikunbai kakilliko, ngatun tetti kakulla, ngatun keawarán wonnai ngikoumba kakulla: ngatun willi ka ba ko Third-to yanti ba/or bo/or yaki bo/

22. Ngatun bará Seven-to bumbea bounnoun, ngatun bara keawai wánba wonnai: willung ta [P] tetti ba bountoa [P] unnoa napál.

23. Unta tin morón ba katea kunnun tetti ka birung, boungkalinnun bara ba, Ngán-úmba Porikunbai kunnun bountoa kakilli ko barun kin ba? Kulla wal bara Seven-to búmbea bounnoun Porikun bai katálla or kuttál la

24. Ngatun Jesu ko noa wiyayalleen, wiyá barun, [Punta lang nura] wià nura punta lang ngali tin ngurrá korien nura Skriptúr ta, nga kaiyu kan to ke Eloi-umba?

25. Kulla bara ba boungkullinnun ba tetti ka birung keawai bara bumbillannun ngaiya, keawai ngukilinnun bumbilliko; wonto ba bara kunnun kakilli ko yanti bara kuttan Angel Moroko ka ba.

26. Ngatun barun kai tetti tin, boungkullinnun, wià nura nakulla Bák-ko Mose-úmba, yanti unta tin kolai tarin Eloi-to noa bón wiya, wiyelliella. Ngatoa Eloi ta kuttán Abraham-koba or úmba, ngatun Eloi ta Isaac. ____________________ ngatun Eloi ta Jacob ____________________

27. Keawai wal noa Eloi ta barun ba tettitetti koba, wonto ba noa Eloi ta barun ba morón kuttán Punta láng kauwul nura kauwá ngali tin. Or yanti.

28. Ngatun wakól lo Grammaten-úmba tanan uwa noa; ngatun ngarrulleen noa barun wiyayelliella bara bo bara bo, ngatun ngurrán noa yanti murroróng noa wiyá barun, wiya noa bón, Minnaring ke wiyatoara kurrikurri ka yantín ta birung?

29. Ngatun Jesu ko noa bón wiyá, Kurrikurri ta yantin ta birung wiyatoara ka birung unni ta, Ngurrulla nura Israel; Pirriwul ta Eloi ta ngearun ba wakól bo ta Pirriwul kuttan: (or ka ta)

30. Ngatun Pittul miella binúng Pirriwul Eloi-Eloi-nung ngiroumba, yantín-to búlbúlli ngiroumba ko, ngatun yantin-to marai to ngiroumba ko, ngatun yantín-to kóttelli to ngiroumba ko ngatun yantín-to kaiyu ko ngiroumba-ko. Unni ta kurrkurri ka ta wiyatoara ta.

31. Ngatun [crossed out] unni ta Second ta yanti killoa ngiakai, Pittulmulla binúng kótti ta ngiroumba yanti ngintoa ba/or kauwa binnung* pittul kakilli ko ke*/ Keawarán wal tarai ta wiyatoara murroróng killoa yanti buloara kiloa.

32. Ngatun noa Grammaten-to wiyá bón, Ella Pirriwul murroróng ta bi wiyá tuloa: Kulla wakól bota Eloi ta; ngatun keawai wal tarai ta niuwoa bota wal:

33. Ngatun pittul mulli ko bón yantín to búlbúl lo ngatun yantín to Ngurrulli to, ngatun yantín to marai to, ngatun yantín to kaiyu ko, ngatun pittulmulliko kótti nung yanti niuwoa ba, kauwullan ta murroróng unni keawai yantin killoa ngupatoara-win natoara, ngatun tara Sacrafice ________________________________

34. Ngatun noa ba Jesu ka ngurrá, tuloa ta noa wiyayalleen, wiyá noa bón, keawarán bi kalong ka ba unta birung Pirriwul koba Eloi-koba ta birung. Ngatun keawai wal tarai to kore ko wiyelliko bóon [wiy] unta birung.

35. Ngatun noa Jesu ko wiyayaleen, ngatun wiyelliella wiyelliyella noa ba Temple-la, yakoi bara Grammaten-to wiyá ngiakai nuiwoa Christ ta yinál ta noa David úmba ta?

36. Kulla noa David-to niuwoa bo wiyá Marai-to [crossed out] yirriyirri ko, wiya -a noa bón Pirriwul [ta]-lo Pirriwul lung emmoumba, yellawolla bi unti túngkang kere ka emmoung kin, umauwil koa bang barun bakka kán ngikoumba yulo ngél -* ko kakilli ko ngikoung.

37. Niuwoa bo David-to noa bón wiyá yitirra Pirriwul; yakoi birung noa Pirriwul ngikoumba? Ngatun bara bón yantin to kore ko ngurrá pittul ka killi ko, or Pirun ko.

38. Ngatun noa wiyá barun wiyellielli ta ko ngikoumba ko, yakoi nura barun kai Grammaten tin,/pirun/or/pittul koa bara uwauwil kurrawitai kan, ngatun murroróng koa wiyauwil ngu killi ngél la ba ko, [ngatun]

39. [Pirriwul] Ngatun yellawolli ngél la Pirriwul koba Sunagog ka ba, ngatun wokka ngél la Takilli ngél la ba;

40. Wántán bara kokirá ba barun ba Mabo-ngun koba, ngatun nga koiyelli ko wiyennun /or umunnun/ wiyelli kan ne, kurrauwai túng unbilli ko: yaki tien bara[n] ngali kunnun kauwul tetti kakilli ko.

41. Ngatun noa Jesu yellawá kaiyen ta ba wúnkilli ngél la ba, ngatun nakulla [ba] noa barun kore ko wúnkilliella ba bara Money murraring ka ko wúnkilli ngél la ko; ngatun kauwulkauwul bará póról kan wúnkulla bara kauwul.

42. Ngatun tanán uwá tarai kan Mabo [crossed out] - ngun mirrul kan, ngatun bountoa wúnkulla buloara ta Mite ta, nga buloara ta wakól bo ta Farthing ta.

43. Ngatun noa barun lairrobulli* kan ngiko-umba wiyá, ngatun wiyelliella noa barun Takól* ko ta báng wiyán nurun, Ngali bountoa Mabongun mirrul kán wúnkeen ta bountoa kauwal lan murraring wúnkilli ngél la ba yantin ngala bara wúngiella kan keawarán:

44. Kulla yantin ngala wúnkulla bara tullokáng barun ba kauwul la birung; wonto bountoa ba wúnkulla yantín bounnoun ba murrul la birung, kanwá yantin ta tullokáng bounbarun ba.

 

Notes
1. *
4. Stones
6. *
7. Wiyellan
7. * 20/14
11. kai
12. *
13. *
15. koai*
20. nkulla
30. Mind
33. *
36. Should it be ngaloa?*