The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 11

1 

2 

3 

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to view actual manuscript pages from the State Library of NSW


Mark Winta 11.

1. Natun uwa bára bapai Jerusalem koa, Bethphage koá,/or page koa, natun Bethany koa Bulkar noa Olive kulloa, yukunbea noa buloara bulun wirrobullikan ngikoumba,

2. Ngatun wiyá balun, yuring wolla waita koláng kokirá ko kaiyin ta ko: ngatun uwollinnun [nura] bula ba untaring, nanun ngaiya bula wiritoára [bi] warea buttikang, keawai yellawa ba kore bulka ka; Burungbung ngulla unnoa, ngatun yemmamulla unti ko.

3. Ngatun wiyennun ba tarai to kore ko bulun, or/Ngatun tarai kan to kore ko bulun wiyennun ba, Minnaring tin bula yanti? niakai bula wiyella kulla noa Pirriwullo wiyá; ngatun wonnunbinnun ngaiya noa unnoa unti ko.

4. Ngatun waita buloara untaring, ngatun nakulla buloara unnoa [crossed out] warea buttikang wiritia/or ngirá./polóngbulli ngél la ba wara pa ka ba untaring yapung buloara taling ka billoa; ngatun buloará burungbungnga unnoa ta.

5. Ngatun tarai kan to, unta kul boungkittiella unta, wiyá buloara bulun, Minnung bán bula burungbung ngullín unni warea buttikang?

6. Ngatun wiyá barun buloara yánti ba Jesu ka noa wiyá buloara bulun: ngatun loanunbea bara barun waitá uwolli ko.

7. Ngatun yammamá buloara unnoa ta warea buttikang Jesu kai kolang, ngatun wupea bulun ba kirikin bulka ka buttikang ka; ngatun noa yellawá buttikang ka.

8. Ngatun kauwulkauwul kan to wupea kirikin barun ba yapung ka: ngatun tarai kan to kolbuntia tirál kolai ka birung; ngatun upea yapung ka;

9. Ngatun bara uwolliella muriung ka, ngatun willam bo kaibulleen, wiyelliella, Hosanna; Pittul ma bunbilla bón uwám noa ba, Jehova úmba koa yitirróa: [Hosanna kamunbilla wokka ka.]

10. Pittulmabunbilla Pirriwul koba Bejungbai koba ngearun ba David-úmba uwán ta Jehova úmba koá yitirroa: Hosanna kammunbilla wokka ka.

11. Ngatun noa Jesu ko polóng kullea Jerusalem ka, ngatun Temple la ko: ngatun nakilliella ta noa ba kurraikurrai yantin unnung tára ngatun ngaiya yarea ka ta/or kakulla/ uwá noa unta birung Bethany kai kolang barun katoa twelve kan toa.

12. Ngatun kúmba ka ta, uwolliella ta bara ba Bethany ka birung kapirri noa kakulla:

Ngatun kániba kakulla uwá ngaiya bara ba Bethany ka birung kapiri láng noa kakulla:

13. Ngatun nakulliella noa wakól Yiriwílbín/or Kokung/ kalóng ka ta ______ kán ta, uwá noa nakilli ko mirrarka yeai wokka ka kakulla maruwil koa noa unta birung; ngatun uwa noa ba untoa ta keawai wál unta kul wonto ba ______________ kulla keawarán wúnnmil unta kakulla kabo kannun kata.

14. Ngatun noa Jesu ko wiyá wiyelliella untoa ta, yari tarai kan to kore ko tanun/or tunnun) untoa kul, unti birung yanti kattai, Ngatun bara wirrobulli kán to ngurrá unnoa?

15. Ngatun uwa bara Jerusalem ka: ngatun uwá noa Jesu ko Temple la murraring ka ko, ngatun yuai pán noa barun ngupaiyelli kán murraring ka Temple la ko ngatun kurraikurrai bung ngá ngupa yelli ngél unta tara barun ba ngupaiyelli kan ko ba, ngél yelliwolli ngél barun ba, ngupaiyelli kan koba Purroang kan;

16. Ngatun noa yari ba [bi] tarai kan ta kore ko kurri li ko tarai ta wimbi ta murruring koa Temple la.

17. Ngatun noa wiyá, wiyelliella barun wiya upátóara ta [kakul kuttán] unni [crossed out] ngi[y]aki, Kokere emmoumba ta yiturra wiyennun yantín to kore ko, ngiakai, Kokere wiyelli ngél ta? kulla mira umá unni ta wolle kakilli ko barun man kiyéko.

18. Ngatun bara Grammaten to, ngatun bara Jereu pirriwul kan to ngurrá unnoa, ngatun upá bara tetti bungngulli ko bón: kulla bara kinta kakulla ngikoung kai ngali tin yantín to kore ko kótta leen unta tin wiyelli tin ngikoumba tin.

19. Ngatun yarea ka ta uwa noa unta birung kokere karing ka birung.

20. Ngatun ngorokanta kakulla ta uwolliella bara ba untoa, nakulla ngaiya bara unnoa yirriwílbin* (or ________) tetti ka kulla wirra ka birung.

21. Ngatun noa Peter-ro kottelliella, wiyá ngaiya noa bón, Ella, Pirriwul, nauwa, unnoa yirriwílbín ta yarakai búngngatoara ngiroumba (or yarakai bungngá binung) tetti unnoa kuttán.

22. Ngatun wiy[e]á noa Jesu ko [bón] wiyelliella barun, kanwa nura ngurrulli ko Eloi nung.

23. Yuna bota báng wiyán nurun Tarai kan to wiyennun ba unti bakirra ta ngiyakai, kanwá bi wokka umallia, ngatun kanwá bi warikullia murraring ka ko kurrawong ta ko; ngatun keawai wal noa ngurramai nga korien búlbúl to ngikoumba ko, wonto ba noa ngurrunnun wal ngali tara wiyán noa kannun wal kakilliko; kanwá kunnun wal kakilli ko ngikoumba minnung bouninnung bo noa wiyennun.

24. Ngatun báng wiyán nurun yantín tara Minnung bo nura wiyennun, wiyennun nura ba, ngurrulia nura mankilli ko unnoa tara, ngatun mannun wal ngaiya nura unnoa tara.

25. Ngatun Boungkillinnun nura ba wiyelli ko. warikkalla, Bakka kan nura [ba] kunnun ba tarai ning; [kau] warikkauwil koa biyung bai to nurun ba wokka ka Moroko ka kuttan, unnoa tara yarakai umulli ta ngiroumba.

26. Kulla wal nura keawai warikka pa, keaawarán wal noa Biyung bai to nurun ba wokka ka mirriko ka kuttán warikkannun unnoa tara yarakai umulli ta ngiroumba.

27. Ngatun uwéa bara Jerusalem ka: ngatun, uwolliella noa ba murraring ka Temple la, tanan uwá [bara] bón, bára Jereu pirriwul kan, ngatun [G] bara Grammaten kan, ngatun Bára Presbater[o].

28. Ngatun wiyá bón, Minnaring tin kaiyu kán tin bi unán unni tara? Ngatun Nganto bín ngukulla unni kaiyakan kakilli ko umulli ko unni tara?

29. Ngatun noa Jesu ko wiyá barun, wiyelliella, Ngatoa bo wiyennun wal wakol wiyelli ta. ngatun wiyellia [crossed out] nura tia, ngatun bang wiyennun ngaiya wal nurun yakoai bang kaiyu kan kuttán umulli ko unni tara.

30. Wia kurrimulli kan né Ioane koba Moroko ka birung, nga keawai kore ka birung? Wiyalia nura tia.

31. Ngatun bara ba bara bo [kottulillella] kóttullilliella, wiyelliella, [crossed out] wiyennun ngeen ba ngiyakai Moroko ka birung; wiyennun ngaiya noa kora koa nura bon ngurra pa?

32. Wonto ba ngeen wiyennun ba ngiyakai, Kore ka birung ta; kinta lang bara kakulla kore tin; kulla bara yantin kore ko kóttá[n]a Ioane tin, Prophet ta noa kakulla yuna bota.

33. Ngatun bara wiyá wiyelliella bón Jesu nung. Wonnung wal. Ngatun noa Jesu ko barun wiya, wiyelliella keawarán báng wiyán nurun yakoai bang kaiyu kán kuttán umulli ko unni tara.

 

Notes
7. ni ko?
13. *
15. * overthrow
20. *
23. *
29. umba.