The Gospel of St. Mark in Awabakal, 1837

Transcript: Chapter 1

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
26 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45       


Click here to view actual manuscript pages at the State Library of NSW 

    
Evanelia Mark-úmba

Winta 1.

1. Kurrikuri ta unni Evanelia Jesu úmba Krist koba, Yenal ta noa Eloi úmba.

2. Yanti upatoara wiyelli kan ne ba barrung ba Prophet koba [niakai]. Nauwa, yukan bon bang Puntimai emmoumba mikan ka ngoara ka ngiroumba ka. murroróng umulliko yapung ngiroumba (1.) ngolokai ngiroung kai. mikan ta.

3. Pullí ta tarai koba ko kasballin korung ka ngali; Umulla nura/murier/ yapung. Piriwul koba; numulla yulo ngel tuloa kahille ko.

4. John to noa kurrimá korung ka; ngatun noa wiya kurrimulli ki, minki kakilli ko warikulli ko yarakui [umullo ta ko] umatoara.

5. Ngatun uwá yantin Judea kul ngikoung kai. ngatun barrir Jerusalem kul ngatun kurrima [ba] nguiya non barun Turoibang [butta ka] Jordan ka wiyelliella barrir yarakoi umutoara burunba.

6. Ngatun upulleen noa John [crossed out] Kittung ko Camel [crossed out] ngatun, [upaleen noa John] winnál la ba ngikoumba to purran. Bukkai birung; ngatun noa takulla kirere ____________ ngatun korunnáng.

7. Ngatun noa wiyelliella, niakai, Tanan uwan, noa wakol willing tey* emmoung kin _____ ngatoa keawaran, murrorong korien [banh] bang woin kulli ko bará burungbungngulli ko tungnganíng ka ngikoumba __________ kokoin to.

8. Kanwá, kurrimá [ba] nurun bang [butte ko]; kokoin to wanto ba noa kurrimunnun wal nurun Marai to yirriyirri ko.

9. Ngatun yakita yukita unnoa tara purreung ka, uwá noa Jesu Nazareth ka birrung ngatun kurrimá bón noa John to Jordan ta.

10. Ngatun uwalliella ngaiya noa ba, nakulla noa Morroko mum burrkulleen; ngatun uwalilla baran Marai kan [barán] ngikoung kon ba, yanti [* kan] Tibbin kiloa;

11. Ngatun Plakollo* Pullí moroko tin kukulla wiyelliella Ngintoa ta yenal emmoumba Pittulmulli kan; Pittul man ban ngiroung

12. Ngatun tantoa kul bo, yutea bon Marai kanto korung kolang.

13. Ngatun noa kakulla unta korung ka; forty ka Purreung ka nupilliella [crossed out] Satan to; Ngatun noa barun koa kakulla Buttikang kukka kan: Ngatun bara Angelo ko umalliella ngikoung kai.

14. Ngatun gaikita toan ta wúnkulla John ngung/Jailaba/Prison ta ba/uwa noa Jesu Galilee ka wiyelliela Evanelion Pirriwul koba Eloi [kaba] úmba.

15. Ngatun wiyelliella, yakita kalai ta ko ngoloin ta kuttan, ngatun bapai ta Pirriwul koba Eloiko ko ba kuttan: minki nurir kauwa, ngatun ngurrulla, murir Evanelion ngung.

16. Yakita kakulla; uwalliclla noa ba koroa koa Galilee kul toa, nakulla noa bón Simon ngung, ngatun Andrew ngung kótti ta ngikoumba, wupilliella ba pika korowa ka: (kulla wal buloara bula Makoro [kan] ban:)

17. Ngatun noa Jesu ko (bara) buloara buloara bulun wiya, Kai bula enmoung kai, ngatun umunnun bulan bang Makoro ban Kore-ban (crossed out) ka killiko.

18. Ngatun (crossed out) wúnkulla ngaiya bara pika barun ba, ngarun wirro ba bon.

19. Ngatun uwalliela noa ba kullóng waria ta, unta tin noa [crossed out] nakulla James ngung yenal Zebedee ám ba, ngatun John ngung kótti ta nikoumba, buloara bula kakulla murrinauwai ta, upulliliella pika barun ba.

20. Ngatun kaibea ngaiya buloara bulun noa; wúnkulla ngaiya buloara bula zebedee ngung Biyung bai bulun ba Murrinauwai ta barun katoa Mankilli kan koa, ngatun wirroba bón.

21. Ngatun waita uwa bara Capernaum ka; ngatun ngaiya Sabbath-purreung ka uwa noa kokirra Sunagog ka: ngatun wiyelliella.

22. Ngatun kótteliella bara wiyotoara ngikoumba; kulla noa wiya bón yanti kiloa wakól kiloa kaiyu kan kiloa, ngatun keauwai wal Scribe kiloa or Scribe ba kiloa?

23. Ngatun unta kakulla kokirá Sunagog ka barun ba ka ba wakól kore marai yara kai kan ngikoumba; ngatun kaibea noa wokka ka lang,

24. Wiyeilliella kummunbilla (tea); ngearun, minnung bunnun ngeen bín, ngintoa Jesu Nazareth kul? uwa bi ngearun tetti umulli kolang? Ngimitín bannung, ngintoa ta, wakól bo ta Yirriyirri kan Eloi ko ba.

25. Ngatun Jesu ko noa bon yipá, wiyelliella, kaiyalia bi; ngatun paikalia bi ngikoung kin birung.

26. Ngatun bon ba puntimá Marai kan to Yarakai kan to, ngatun kaibullea pulli kanwul ko, [paibea] paikaleen noa ngikoung kin birung.

27. Ngatun yantín bara kótelliliela, ngatun wiyelliliella ngaiya barabo barabo, ngiyakai; Minnaring ke unni?/or ngali?/ minnaring birung unni wiyelli ta? kulla noa kaiyukan to wiyan burun Marai kan yirriyirri kan ngatun bón bara ngurrán.

28. Ngatun tantoa kal bo tottong ngikoumba kakulla yantín toa purrai (toa) toa Galilee koa.

29. Ngatin yaki ta birung uwa bara ba kokira birung Sunàgog ka birung, uwa bara kokirá Simon úmba bulun ba Andrew úmba, bulun katoa James ngatun John.

30. Ngatun Tunkan Porikunbai ko ba Simon umba munni kakulla pirrikea karín kan; ngatun yakita ngaiya bara bón wiyá bounnoun kai.

31. Ngatun noa uwa ngatun mankulla ngaiya, bounnoun mutturrin, ngatun wokka bounnoun [umulla] umá; ngatun tentoa kulbo warika ngaiya bounnoun kerín to, ngatun umulliliella barun bountoa.

32. Ngatun yarea ka, punnul ba pulóngkullileen, mankulla ngaiya bara yantín munni-munni kan [ngikoungkinko] ngatun barun barun ba Diabolo kauwulkauwil, ngikoung kin ko.

33. Ngatun Yantien unta kul kokiri karing? kul kaumalleen._______________

34. Ngatun turón umá noa barun kaniwul kan walkauwal* munni kan, ngatun pai bungaga barun Diabolo kauwulkauwil; ngatun wiya bung nga bunbi korien banin Diabolo ngung wiyelli ko, kulla bara bón ngimilleen.

35. Ngatun ngorokan ta boungkilliella, noa tangnga purreung ka, uwá ngaiya noa warai ta, ngatun waita uwá korung ka, ngatun wiyelliliella ngaiya untá.

36. Ngatun Simon, ngatun bara ngikoung katoa wirrobea bón.

37. Ngatun nakulla bara bón ba, wiya ngaiya bón bara, yantín kore tiuwullilin ngiroung kai.

38. Ngatun noa barun wiyá, waita ngeen turai kokiri karing kolang, wiyelli ko unta; ngali tin uwa ngaiya bang.

39. Ngatun wiyelliella noa kokira karing Sunagog ka barun ba, ngatun paibungnga barun Diabolo ngung /or Devil/.

40. Ngatun uwa ngaiya wakol kore Lepro kan

I think this should be Kaiyu* kan wal bi kulttun* [crossed out] wiya* ba * - bun___ because the leper does not doubt the ability.

or wiya ta noa ba, or wiyilli ta noa ba.

[Versus 41-45 not transcribed]

 

Notes
2. before *
3. missing
4. yelli* la*
5. river*.
6. *
6. girdle
Camel*
7. *
10. bird*
23. Bunggulli*
27. yakoi yakoai
29. -or kin*.
36. or tan*